Berdal header

Ogólne warunki dotyczące Berdal Rubber en Plastics B.V.

Artykuł 1 Definicje

W niniejszych „Ogólnych warunkach”, zwanych dalej: „Warunkami”, obowiązują następujące pojęcia:

Berdal: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Berdal Rubber en Plastics B.V., z siedzibą w Wierden, będąca użytkownikiem niniejszych warunków.

Strona przeciwna: każda osoba prawna lub fizyczna, która zawarła umowę z Berdal lub otrzymała w związku z tym ofertę od Berdal.

Produkt: wszystkie produkty będące w obrocie handlowym Berdal, w tym, ale nie wyłącznie, wiadra, pojemniki, folia budowlana, folia dachowa i ścienna, inne artykuły foliowe, ochraniacze na kolana, produkty z gumy i  artykuły bezpieczeństwa.

Artykuł 2 Oferta i umowa

 1. Niniejsze ogólne warunki dotyczą wszystkich ofert, zamówień, potwierdzeń zamówień i umów Berdal, bez względu na to, czy zostały one sporządzone w formie pisemnej czy nie.
 2. Wszelkie postanowienia odbiegające od postanowień zawartych w niniejszych warunkach, takie jak zakup lub inne warunki drugiej strony, nie mają zastosowania w stosunkach między stronami, chyba że zostały zawarte w porozumieniu z Berdal i zostały wyraźnie zaakceptowane jako takie przez Berdal na piśmie.
 3. Warunki Strony przeciwnej są skuteczne tylko wtedy, gdy nie są sprzeczne z warunkami Berdal. W przypadku wątpliwości lub dyskusji przeważają warunki spółki Berdal. Zmiany i/lub uzupełnienia warunków muszą być potwierdzone Stronie przeciwnej na piśmie.
 4. Uznaje się, że Strona, która zawarła już wcześniejsze umowy z Berdal, milcząco zgadza się z możliwością zastosowania warunków do późniejszych umów Berdal.
 5. W przypadku, gdy sąd ustali, że jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków w nieuzasadniony sposób jest/było uciążliwe, odpowiednie postanowienie musi być interpretowane w świetle innych postanowień niniejszej umowy i w taki sposób, że Berdal może w uzasadniony sposób powoływać się na to postanowienie przeciwko Stronie przeciwnej.

Artykuł 3 Oferty. 

 1. Wszystkie oferty i promocje utworzone przez Berdal są niezobowiązujące, chyba że w ofercie lub promocji wyraźnie zaznaczono inaczej; mogą one zostać odwołane przez Berdal w ciągu dwóch dni roboczych od ich przyjęcia przez Stronę przeciwną. 
 2. Oferty są oparte na informacjach dostarczonych przez Stronę przeciwną w chwili złożenia zapytania.
 3. Jeżeli promocja składa się z różnych kwot, Berdal nie jest zobowiązany do wykonania części tej promocji w uzgodnionej części ceny podanej w tej promocji.
 4. Bez uszczerbku dla powyższego, oferty i promocje Berdal są ważne przez 30 dni, liczonych od dnia wysłania promocji lub oferty, lub krócej niż wskazano to w promocji lub ofercie.
 5. Jeżeli Berdal musiał ponieść koszty związane z wystawieniem oferty, Berdal ma prawo obciążyć Stronę wszystkimi kosztami, które poniósł, aby móc sporządzić tę ofertę.

Artykuł 4 Umowa: rozpoczęcie/czas trwania/zawieszenie/zakończenie

 1. Umowa zostaje zawarta w momencie, gdy Strona przeciwna wyraziła pisemną zgodę na potwierdzenie zamówienia od Berdal lub gdy Berdal wyraził pisemną zgodę na potwierdzenie zamówienia Strony przeciwnej. Dowody zawarcia umowy mogą być również udowodnione przez strony w inny sposób.
 2. Zmiana i/lub uzupełnienie umowy może nastąpić tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie zaakceptowane przez Berdal na piśmie. Zmiany muszą być zgłoszone do Berdal w odpowiednim czasie i w formie pisemnej.
 3. Jeżeli Strona przeciwna nie wywiąże się ze swoich zobowiązań lub Berdal ma uzasadnione powody, aby obawiać się, że nie wywiąże się ona ze swoich zobowiązań, Berdal ma prawo zawiesić wywiązywanie się ze swoich zobowiązań w odniesieniu do tego zobowiązania, jak również z zobowiązań wynikających z tego samego stosunku prawnego lub ze spraw, które strony regularnie wspólnie wykonywały, bez uszczerbku dla praw Berdal istniejących z mocy prawa lub niniejszych warunków.
 4. Jeżeli ubezpieczyciel kredytowy spółki Berdal wycofa lub ograniczy limit kredytowy wydany na rzecz Strony przeciwnej, Berdal ma prawo zawiesić wypełnianie swoich zobowiązań w odniesieniu do niej, jak również zobowiązań wynikających z tego samego stosunku prawnego lub ze spraw, które strony regularnie ze sobą wykonywały.
 5. Bez uszczerbku dla innych praw Berdal i innych postanowień niniejszych warunków oraz bez uszczerbku dla prawa do odszkodowania, Berdal może rozwiązać umowę bez interwencji sądowej za pomocą pisemnej deklaracji pozasądowej w przypadku, gdy:
  1. Strona przeciwna nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych;
  2. Strona przeciwna wnosi o zawieszenie płatności;
  3. ogłoszono upadłość Strony przeciwnej;
  4. do Strony przeciwnej ma zastosowanie holenderska ustawa o restrukturyzacji zadłużenia osób fizycznych holenderska ustawa o restrukturyzacji zadłużenia osób fizycznych (holenderska ustawa o restrukturyzacji zadłużenia osób fizycznych);
  5. Strona przeciwna traci możliwość swobodnego dostępu do całości lub części swoich aktywów lub przychodów;
  6. znaczna część majątku lub aktywów Strony przeciwnej jest zajęta, a zajęcie to nie zostanie zniesione w rozsądnym terminie;
  7. Strona przeciwna sprzedaje lub likwiduje swoją działalność;
  8. ubezpieczyciel kredytu Berdal cofnie lub ograniczy limit kredytowy wydany na rzecz Strony przeciwnej. 
 6. Berdal nie jest uprawniony do rozwiązania umowy, jeżeli uchybienie Strony przeciwnej, ze względu na jego szczególny charakter lub niewielkie znaczenie, nie uzasadnia rozwiązania umowy wraz z jej konsekwencjami.
 7. Na wniosek Berdal Strona przeciwna jest zobowiązana do zabezpieczenia wykonania swoich zobowiązań wobec Berdal.
 8. Berdal zastrzega sobie prawo do częściowego wykonania umowy i częściowego fakturowania umowy, z należytym uwzględnieniem zasadności i uczciwości.
 9. Jeżeli Strona przeciwna może wypowiedzieć umowę jedynie z zachowaniem terminu wypowiedzenia, wypowiedzenie takie musi zostać przekazane z zachowaniem tego terminu wypowiedzenia w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.
 10. Porozumienia z pracownikami Berdal, którzy nie są upoważnieni do reprezentowaniaBerdal, są wiążące dla Berdal tylko wtedy, gdy postanowienia te zostały potwierdzone na piśmie przez Berdal.

Artykuł 5 Realizacja

 1. Strona przeciwna jest świadoma, że Berdal, aby móc jak najlepiej wykonać umowę, korzysta z usług osób trzecich. Berdal zastrzega sobie prawo do zlecania pracy osobom trzecim w dowolnym czasie.
 2. Umowa jest zawierana w drodze wzajemnych konsultacji pomiędzy Berdal i Stroną przeciwną, przy czym sposób, w jaki umowa jest wykonywana, jest ustalany przez Berdal.
 3. Berdal dokłada wszelkich starań, aby umowa została wykonana jak najlepiej. Nigdy jednak nie może być zobowiązany do zawarcia umowy, która narusza prawo, jest sprzeczna ze zobowiązaniem prawnym lub z tym, co, zgodnie z niepisanym prawem, jest korzystne dla społeczeństwa.
 4. Berdal zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian w umowie (jak podano w ofercie lub promocji), bez ponoszenia odpowiedzialności za szkody z tego tytułu i/lub bez prawa Strony przeciwnej do unieważnienia umowy lub jej rozwiązania w wyniku tego. 
 5. Drobne odstępstwa od druku kolorowego, jak również od koloru, grubości, wagi i innych wymiarów i rozmiarów, jakości i wykończenia dostarczonego materiału nie uprawniają Strony przeciwnej do odmowy przyjęcia produktów, rozwiązania umowy i/lub żądania odszkodowania od Berdal.
 6. Jeśli Berdal oferuje i/lub oferował produkt za pomocą próbki, próbka ta jest jedynie wskazaniem produktu, który ma być dostarczony przez Berdal. Berdal zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian w produkcie w stosunku do próbki, o której mowa, bez ponoszenia odpowiedzialności za szkody wynikające z tego faktu i/lub bez prawa Strony przeciwnej do unieważnienia umowy lub jej rozwiązania.
 7. Wszelkie koszty wynikające z wprowadzonych przez rząd środków, takich jak, ale nie tylko, przepisy bezpieczeństwa, ponosi Strona przeciwna.
 8. Strona przeciwna zobowiązana jest dostarczyć Berdal wszystkie dokumenty, których Berdal potrzebuje do prawidłowego wykonania zlecenia, jak również udzielić mu wszelkich niezbędnych informacji. A także do współpracy, jeśli Berdal tego zażąda.
 9. Strona przeciwna gwarantuje dokładność, kompletność i wiarygodność danych i informacji przekazanych przez nią lub w jej imieniu do Berdal.

Artykuł 6 Ceny

 1. Wszystkie uzgodnione ceny są wiążące i nie zawierają należnego z tego tytułu podatku obrotowego oraz nie zawierają innych kosztów, takich jak, ale nie wyłącznie, materiały opakowaniowe. 
 2. Jeżeli w okresie między datą złożenia oferty lub promocji, a datą dostawy koszty wytworzenia wzrosną, takie jak, ale nie wyłącznie, będące wynikiem wprowadzonych przez rząd środków, czy związane z wynagrodzeniami, należnościami celnymi lub, w przypadku rat, koszty wytworzenia wzrosną w okresie obowiązywania tych rat, Berdal jest uprawniony do odpowiedniego podniesienia ceny, którą obciążona jest Strona przeciwna.
 3. Berdal ma prawo zastrzec, aby Strona przeciwna wpłaciła zaliczkę przed dostarczeniem produktu (produktów). Jej wysokość jest ustalana przez Berdal z należytym przestrzeganiem zasadności.
 4. Jeśli Berdal popełnił oczywiste błędy w obliczeniach, mogą one zostać skorygowane przez Berdal w dowolnym momencie.
 5. Wszystkie ceny stosowane przez Berdal podane są w euro, o ile nie uzgodniono tego inaczej na piśmie.

Artykuł 7 Płatność

 1. O ile strony nie uzgodniły wyraźnie inaczej na piśmie, wszystkie płatności muszą być dokonane w ciągu trzydziestu (30) dni od daty widniejącej na fakturze, bez prawa Strony przeciwnej do otrzymania rabatu, zawieszenia lub potrącenia.
 2. Płatność musi być dokonana bezpośrednio na rzecz Berdal poprzez wpłatę na konto bankowe wskazane przez Berdal, chyba że uzgodniono inaczej. Za datę płatności uznaje się datę wpłynięcia wymaganej kwoty na rachunek bankowy Berdal. 
 3. Jeżeli Strona przeciwna w ogóle nie wywiązuje się lub nie wywiązuje się w należyty sposób ze swoich zobowiązań płatniczych wobec Berdal, o czym mowa w ust. 1 powyżej, popada ona w zwłokę przy czym nie jest wymagane wystawienie zawiadomienia lub wezwanie do zapłaty. W takim przypadku Berdal jest uprawniony do naliczania Stronie przeciwnej ustawowych odsetek handlowych za każdy miesiąc od zaległej kwoty, powiększonej o 4 punkty procentowe, liczonych od dnia wymagalności do dnia całkowitej zapłaty. W tym kontekście część miesiąca kalendarzowego uważa się za cały miesiąc kalendarzowy. 
 4. Wszelkie koszty sądowe i pozasądowego związane z dochodzeniem roszczeń ponosi Strona przeciwna. Są one ustalone na poziomie 15% kwoty faktury, bez uszczerbku dla prawa Berdal do dochodzenia od Strony przeciwnej dodatkowych odszkodowań. Te pozasądowe koszty i odsetki są najpierw płacone z przychodzących płatności dłużnej Strony przeciwnej, a następnie pozostałą kwotą pokrywane są najstarsze zaległe faktury.
 5. Jeżeli Strona przeciwna usiłuje zawrzeć ugodę z wierzycielami, w przypadku upadłości, wniosku o zawieszenie płatności lub zastosowania holenderskiej ustawy o restrukturyzacji zadłużenia osób fizycznych (holenderska ustawa o restrukturyzacji zadłużenia osób fizycznych), zajęcia i/lub likwidacji przedsiębiorstwa, jak również w przypadku śmierci i/lub umieszczenia pod opieką i/lub cofnięcia limitu kredytowego wydanego przez ubezpieczyciela kredytów Berdal na rzecz Strony przeciwnej, wszystko to, czego Berdal musi dochodzić od Strony przeciwnej, jest natychmiast wymagalne, bez uszczerbku dla prawa do dochodzenia odszkodowania za dodatkowe szkody.

Artykuł 8 Zachowanie tytułu własności

 1. Berdal zastrzega sobie prawo własności do wszystkich produktów (produktu) dostarczonych/-ego lub które/-y ma(ją) być dostarczone/-y przez Berdal Stronie przeciwnej do czasu zapłacenia całkowitej ceny zakupu za te(n) produkt(y). Zastrzeżenie własności dotyczy również wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, które Berdal może nabyć od Strony przeciwnej.
 2. Strona przeciwna zobowiązana jest do starannego przechowywania produktów/-u dostarczonych/-ego z zastrzeżeniem prawa własności, jako rozpoznawalnej własności firmy Berdal.
 3. Jeżeli Strona przeciwna nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec Berdal i/lub Berdal ma uzasadnione powody, aby obawiać się, że Strona przeciwna nie wywiąże się z tych zobowiązań i/lub w przypadkach, o których mowa w artykule 5 niniejszych warunków, Berdal ma prawo do odebrania produktu(-ów) dostarczonego(-ych) z zastrzeżeniem prawa własności bez interwencji osoby trzeciej, jak np. ale nie wyłącznie interwencji sądu. Strona przeciwna niniejszym udziela Berdal pozwolenia na przejęcie danych/-ego produktów/-u i wejście na obszary, na których się one/on znajduje, jak również na obszary, które umożliwiają do nich/niego dostęp.
 4. Strona przeciwna jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania Berdal na piśmie o tym, że osoby trzecie dochodzą praw do produktów/-u, do których/którego Berdal zastrzega sobie prawo własności.
 5. Strona przeciwna zobowiązana jest do ubezpieczenia produktów/-u od szkódwyrządzonych przez ogień, eksplozje i wodę, jak również kradzieży w okresie zastrzeżenia prawa własności oraz do udostępnienia polis tych ubezpieczeń do wglądu firmie Berdal na jej żądanie.
 6. Dopóki własność dostarczonych/-ego produktów/-u nie została przeniesiona na Stronę przeciwną, ta ostatnia nie może przenieść, zastawić lub w inny sposób obciążyć dostarczonych/-ego produktów/-u na rzecz stron trzecich ani też zbyć lub oddać dostarczonych/-ego produktów/-u do użytku, pod jakimkolwiek tytułem, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.
 7. W przypadku, gdy Berdal odzyska produkt(y) na podstawie niniejszego artykułu, wystawi on notę kredytową. Produkt(y) zostaną/-e wycenione/-y według wartości rynkowej produktów/-u obliczonej w momencie ich/jego zwrotu.
 8. W przypadku, gdy Strona przeciwna odsprzedaje produkt(y) osobie trzeciej, a cena zakupu tych/tego produktów/-u nie została jeszcze (w pełni) zapłacona, to Strona przeciwna jest zobowiązana do zastawienia roszczenia wobec tej osoby trzeciej na rzecz Berdal.

Artykuł 9 Dostawa

 1. Wszystkie dostawy Berdal odbywają się z magazynu/zakładu produkcyjnego, chyba że strony uzgodniły inaczej na piśmie, zgodnie z uzgodnionym bliżej okresem dostawy, obowiązującym w dniu złożenia oferty lub według umowy. 
 2. Jeżeli doręczenie następuje na adres Strony przeciwnej lub adres wskazany przez Stronę przeciwną, Berdal może nadal uważać adres wskazany przez Stronę przeciwną za adres dostawy, dopóki Strona przeciwna nie powiadomi jej o nowym adresie.
 3. Produkt(y) są/jest transportowane/-y na koszt i ryzyko Strony przeciwnej, chyba że strony postanowią inaczej. Strona przeciwna zobowiązana jest do ubezpieczenia produktów/-u podczas transportu.
 4. O ile strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, uznaje się, że dostawa miała miejsce w momencie faktycznego wydania przez Berdal produktów/-u przewoźnikowi. 
 5. Termin dostawy oparty jest o okoliczności występujące w chwili zawarcia umowy. Jeżeli opóźnienie nie nastąpiło z winy Berdal w wyniku zmiany wyżej wymienionych okoliczności lub z powodu nieterminowego dostarczenia do Berdal zamówionych produktów w celu wykonania umowy, termin dostawy zostanie przedłużony w miarę konieczności. W takim przypadku termin dostawy zostanie w każdym przypadku przedłużony o cztery (4) tygodnie, przy czym Berdal lub Strona przeciwna nie są upoważnieni do (częściowego) rozwiązania umowy i Berdal nie jest zobowiązany do wypłaty Stronie przeciwnej jakiejkolwiek kwoty odszkodowania. 
 6. Berdal ma prawo dostarczyć produkt(y) w partiach, o ile nie zostało to inaczej uzgodnione w umowie lub dostawa częściowa nie ma żadnej niezależnej wartości. Berdal ma prawo do wystawienia faktury na dostarczone/-y produkt(y) oddzielnie, chyba że byłoby to sprzeczne z zasadą racjonalności i rzetelności.

Artykuł 10 Spóźniony odbiór

 1. Jeżeli Strona przeciwna nie odbierze produktów/-u przed upływem uzgodnionego końcowego terminu dostawy i/lub Strona przeciwna odmówi przyjęcia produktów/-u, Berdal może przechować produkt(y) na koszt Strony przeciwnej, włączając w to ryzyko obniżenia jakości, w tym, ale nie ograniczając się do odchyleń w kolorze produktów/-u i ich/jego jakości. Podczas przechowywania, Strona przeciwna może naprawić swoje zaniedbania tylko poprzez zaakceptowanie zajętych/-ego produktów/-u. Strona przeciwna musi zostać niezwłocznie powiadomiona na piśmie o zastosowania zajęcia (zatrzymania).
 2. Wszystkie koszty poniesione i mające zostać poniesionymi przez Berdal w związku ze składowaniem produktów/-u ponosi Strona przeciwna.

Artykuł 11 Reklamacje

 1. Strona przeciwna jest zobowiązana do sprawdzenia dostarczonych/-ego produktów/-u w momencie dostawy. 
 2. Reklamacje/skargi z powodu braków, wad, odstępstw od podanych specyfikacji lub uszkodzeń zewnętrznych muszą być dokładnie opisane przez Stronę przeciwną na podpisanych przez nią listach przewozowych. 
 3. Reklamacje/skargi należy składać do Berdal w ciągu ośmiu (8) dni od daty dostawy produktów/-u listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 4. Powiadomienie o niewidocznych wadach lub brakach należy przesłać do Berdal listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w ciągu ośmiu (8) dni od wykrycia, jednak nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty dostawy. Reklamacje muszą być dokładnie opisane przez Stronę przeciwną. 
 5. Reklamacje nie uprawniają Strony przeciwnej do wstrzymania płatności należnej dla Berdal.
 6. Jeżeli w opinii Berdal skarga jest uzasadniona, Berdal według własnego uznania naprawi dostarczone/-y produkt(y) lub dostarczy zaległe/-y produkt(y), lub nieodpłatnie wymieni dostarczone/-y produkt(y) z dostawą zwrotną oryginalnych/-ego dostarczonych/-ego produktów/-u, lub wypłaci uczciwe odszkodowanie do maksymalnej kwoty faktury za dostarczone/-y produkt/-y, których/-ego dotyczy skarga. Berdal nie jest zobowiązany do wypłaty dalszego odszkodowania lub odszkodowania za szkody pośrednie.
 7. Strona przeciwna nie jest uprawniona do odmowy przyjęcia produktów/-u lub ich/jego zwrotu, chyba że Berdal wyraził na to pisemną zgodę. Jeżeli Strona przeciwna jest zdania, że towary dostarczone przez Berdal nie odpowiadają temu, co od niego zakupiła, Strona musi dać Berdal możliwość sprawdzenia dostarczonych/-ego produktów/-u. 
 8. Reklamacje dotyczące kwoty na fakturze należy składać do Berdal listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w ciągu dziesięciu dni od wysłania danej faktury do Berdal. 

Artykuł 12 Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność cywilna Berdal za wszelkie bezpośrednie szkody i koszty, które są spowodowane lub bezpośrednio związane z brakami w realizacji umowy, jest zawsze ograniczona do kwoty netto faktury.
 2. Berdal nigdy nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za (wszystkie) pośrednie szkody i koszty, które są spowodowane lub bezpośrednio związane z wadą dostarczonych/-ego produktów/-u.
 3. Berdal nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jego pracowników albo dostawców lub osoby trzecie zaangażowane przez Berdal w trakcie dostawy produktów/-u, które są niezbędne do wykonania umowy, w tym (konsekwencje) przekroczenia terminu, w którym umowa musi być wykonana lub próbki muszą być dostarczone. 
 4. Berdal dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć towar zgodnie z umową. Drobne odstępstwa w zakresie uzgodnionych ilości, rozmiarów, kolorów, nadruków i/lub innych oznaczeń wykonania i/lub grubości, jakości i wykończenia dostarczonego materiału nie uprawniają Strony przeciwnej do odmowy dostawy, chyba że odstępstwa te są na tyle duże, że nie mogą być w uzasadniony sposób zaakceptowane przez Stronę przeciwną. 
 5. Berdal nie ponosiodpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z nieprawidłowych informacji podanych przez Stronę przeciwną.
 6. Berdal nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i piśmie na ilustracjach czy broszurach.
 7. Berdal nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone produktom/-owi podczas ich/jego transportu.
 8. W przypadku, gdy strony uzgodniły, że Berdal dostarczy etykiety do produktów/-u, Berdal nigdy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w etykietach.
 9. Berdal nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Strona przeciwna i/lub strona umowy Strony przeciwnej nie przestrzega instrukcji użytkowania produktu/-ów, w tym, ale nie wyłącznie, przepisów bezpieczeństwa i zaleceń dotyczących magazynowania.
 10. Strona przeciwna zobowiązana jest zwolnić Berdal z odpowiedzialności lub zrekompensować Berdal wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu odszkodowania za szkody, za które Berdal nie ponosi odpowiedzialności cywilnej zgodnie z niniejszymi warunkami współpracy ze Stroną przeciwną, chyba że szkoda ta jest częściowo wynikiem rażącego zaniedbania ze strony Berdal.
 11. Jeżeli Strona przeciwna, z należytym przestrzeganiem postanowień art. 11, zgłosi reklamację dotyczącą (jakości) produktu i reklamacja ta jest w opinii Berdal uzasadniona, Berdal, z należytym przestrzeganiem postanowień art. 11, zapewni nowy ten sam produkt, za wyjątkiem czynności związanych z jego przetwarzaniem, jak wykonanie logo, druku itp. Dlatego Berdal nigdy nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za koszty tych operacji (logo, druk itp.).

Artykuł 13 Siła wyższa 

 1. Przez siłę wyższą w niniejszych warunkach rozumie się każdą okoliczność, na którą Berdal nie ma wpływu - nawet jeśli można ją było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - a która trwale lub czasowo uniemożliwia wykonanie umowy, jak również, o ile nie zostały już uwzględnione: wojna domowa, zagrożenie wojną, strajki (w pracy), wykluczenie pracowników, utrudnienia w transporcie, pożar i inne poważne zakłócenia w przedsiębiorstwie Berdal lub u jego dostawców.
 2. Jeżeli Berdal w ogóle lub prawidłowo nie może wypełnić swoich zobowiązań w wyniku działania siły wyższej - jak opisano w ust. 1 niniejszego artykułu - zobowiązania te zostaną zawieszone do czasu, gdy Berdal będzie w stanie ponownie wypełnić umowę w uzgodniony sposób.
 3. W przypadku, gdy w momencie wystąpienia siły wyższej Berdal wypełnił już częściowo lub może wypełnić tylko częściowo swoje zobowiązania, Berdal ma prawo do wystawienia osobnej faktury za już dostarczoną lub gotową do dostarczenia część. W takim przypadku Strona przeciwna jest zobowiązana do zapłaty tej faktury tak, jakby była to odrębna umowa.
 4. Jeżeli Berdal nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Strony przeciwnej w rozsądnym terminie w wyniku zdarzenia opisanego w ust. 1 niniejszego artykułu, zarówno Berdal, jak i Strona przeciwna mają prawo rozwiązać istniejącą między nimi umowę, przy czym Berdal nie jest zobowiązany do zrekompensowania Stronie przeciwnej jakichkolwiek szkód związanych z tym rozwiązaniem.

Artykuł 14 Prawa własności intelektualnej

 1. Strona przeciwna jest świadoma, że produkty, modele, próbki, logo, broszury, ilustracje itp. dostarczone w ramach umowy, jak również wszelkie ich pochodne, mogą podlegać prawom własności intelektualnej zarówno samego Berdal, jak i osób trzecich, których to praw zobowiązuje się przestrzegać i nie będzie naruszać.
 2. Strona nie może wykorzystywać tych dokumentów, materiałów i/lub produktów, jak również materiałów promocyjnych do innych celów, ani ich reprodukować, publikować, udostępniać osobom trzecim lub oferować ich do wykorzystania w inny sposób niż określony w umowie pomiędzy Berdal a Stroną przeciwną, chyba że Berdal wyrazi na to pisemną zgodę.
 3. Jeżeli Strona przeciwna dowie się o opisanym powyżej naruszeniu praw własności przemysłowej/intelektualnej, musi niezwłocznie zgłosić to do Berdal. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego artykułu, Strona przeciwna zostanie obciążona na rzecz Berdal natychmiastowo wymagalną karą w wysokości 100 000,00 euro, która nie podlega pomniejszeniu lub potrąceniu, bez uszczerbku dla Berdal do prawa do dochodzenia odszkodowania za dodatkową szkodę.
 4. Strona przeciwna gwarantuje Berdal, że jest uprawniona do wykorzystywania udostępnionych przez nią materiałów, modeli, próbek, logotypów, obrazów itp. oraz ich pochodnych. Strona przeciwna zwalnia Berdal z jakiejkolwiek formy odpowiedzialności cywilnej, która może wynikać z wykorzystania materiałów udostępnionych przez Stronę przeciwną.

Artykuł 15 Prawo właściwe i wybór sądu orzekającego

 1. Niniejsze warunki i wszystkie umowy, do których w całości lub częściowo mają zastosowanie niniejsze warunki lub dalsze umowy wynikające z takich umów, podlegają prawu holenderskiemu.
 2. Warunki te zostały sporządzone w języku niderlandzkim. Przy tłumaczeniu warunków na inny język, wersja niderlandzka jest uznawana za autentyczną, a wszelkie użyte terminy odczytywane i rozumiane muszą być w kontekście niderlandzkiego systemu prawnego.
 3. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku niniejszych warunków lub umowy, do której niniejsze warunki mają (częściowe) zastosowanie lub w wyniku dalszych umów, które są wynikiem takich umów, będą co do zasady rozstrzygane przez właściwy sąd w okręgu Almelo, chyba że Berdal z przyczyn leżących po jego stronie zechce wezwać Stronę przeciwną przed właściwy sąd w jej miejscu zamieszkania.

 

GENERAL PURCHASING TERMS OF BERDAL RUBBER & PLASTICS B.V.

Article 1: Definitions

Berdal Rubber & Plastics: user of these general purchasing terms and principal.

Goods: tangible objects to be supplied by supplier.

Services: performance of work.

Supplier: Berdal Rubber & Plastics’ contractor/counterparty.

Contract: agreements between Berdal Rubber & Plastics and the supplier concerning the supply of goods or services recorded in writing.

Delivery: placing one or more goods in the possession of or under the control of Berdal Rubber & Plastics and the possible installation/assembly of these goods, and the performance of services.

Order confirmation: written confirmation of order from Berdal Rubber & Plastics by the supplier.

Article 2: Applicability

These general purchasing terms will always apply to all legal acts by Berdal Rubber & Plastics relating to the procurement of goods and services. The applicability of all other terms used by the supplier, such as terms of sale, is expressly excluded. Deviations from and/or additions to these general purchasing terms will only be binding if and insofar as Berdal Rubber & Plastics has agreed to them in writing.

Article 3: Acceptance and amendment of the order 

All orders and amendment orders from Berdal Rubber & Plastics must be confirmed by the supplier by returning a copy of the order confirmation or the amendment order duly signed by the supplier within 5 days, unless the order specifies a different period. If the supplier does not confirm the order as described above, no contract will be concluded between the parties. Berdal Rubber & Plastics can always retract an order even if the supplier has confirmed it. Amendments and/or additions to the contract are only binding if they have been agreed in writing by both parties.

Berdal Rubber & Plastics can always retract an order even if the supplier has confirmed it. Amendments and/or additions to the contract are only binding if they have been agreed in writing by both parties.

Article 4: Prices

All prices are fixed and are DDP Berdal Rubber & Plastics’ place of business, excluding sales tax and including appropriate packaging. Prices are in euros; the supplier bears the risk of any exchange rate differences unless agreed otherwise.

Article 5: Delivery time

The supplier is obliged to strictly comply with the delivery date specified in the contract. Delivery times are of the essence. If the delivery time is breached without this having been accepted in advance by Berdal Rubber & Plastics the supplier will be legally in default and Berdal Rubber & Plastics reserves the right in all cases to dissolve the contract in full or in part without notice of default or judicial intervention and without prejudice to Berdal Rubber & Plastics’ other legal or contractual rights.
As soon as circumstances arise or are foreseeable which mean that the agreed delivery time cannot be met, the supplier will immediately notify Berdal Rubber & Plastics of this in writing, specifying the nature of the circumstances, the steps which the supplier has taken or will take, and the anticipated length of the delay, in the absence of which the supplier can no longer invoke these circumstances later. The contractor cannot invoke force majeure if it has not complied with this obligation.
The delivery will only be deemed to be completed if the agreed entirety of goods or services has been delivered in accordance with the contract at the place designated by Berdal Rubber & Plastics and at the agreed time. Berdal Rubber & Plastics has the right to postpone the delivery of goods and/or execution of work and services to a time to be determined by Berdal Rubber & Plastics and the right to designate a different place of delivery of goods and/or execution of works and services without this constituting a shortcoming and without the supplier gaining any right to reimbursement of costs and/or compensation.

If the supplier breaches the delivery date Berdal Rubber & Plastics is entitled to charge a penalty of 1.5% (with a minimum of € 250) of the agreed price of the delayed delivery calculated per full week of delay from the date of the agreed delivery period, but not exceeding 8% of the price of the delayed delivery. The payment of the penalty does not relieve the supplier of its contractual obligations. Berdal Rubber & Plastics is entitled to demand compliance with the contract and compensation for the actual loss suffered in addition to payment of this penalty.

Article 6: Packaging

The supplier is obliged to package the goods appropriately. Packaging must comply with the relevant legal regulations. Any instructions from Berdal Rubber & Plastics must be followed. The supplier is liable for damage caused by inadequate or incorrect packaging. Unless agreed otherwise, packaging will become the property of Berdal Rubber & Plastics without the supplier being entitled to charge a fee for this. The supplier declares that packaging material complies with the legal requirements in force in the Netherlands on the date of the order confirmation (e.g. Cadmiumbesluit (Cadmium Decree)). The supplier therefore guarantees that the packaging contains no environmentally harmful substances such as chlorofluorocarbons (CFCs) and polyvinyl chloride (PVC). The supplier is obliged to compensate Berdal Rubber & Plastics for loss which it suffers in connection with the use of such packaging material by the supplier. Berdal Rubber & Plastics has the right at all times to return the (transport) packaging materials at the supplier’s expense. Processing or disposal of (transport) packaging materials is the responsibility of the supplier. If Berdal Rubber & Plastics processes or disposes of packaging materials at the supplier’s request, this is done at the supplier’s risk and expense. The contractor will treat and insure loan packaging provided by Berdal Rubber & Plastics with due care.

Article 7: Drawings, models and moulds

All drawings, models, matrices, moulds and other tools specifically required for Berdal Rubber & Plastics or which have been manufactured by the supplier on behalf of Berdal Rubber & Plastics are and will at all times remain the full property of Berdal Rubber & Plastics and must be returned to Berdal Rubber & Plastics immediately after completion of the production and/or at Berdal Rubber & Plastics’ first request. The supplier will neither use these nor allow their use by third parties for or in connection with any purpose other than performing deliveries to Berdal Rubber & Plastics unless Berdal Rubber & Plastics has expressly given prior permission. If Berdal Rubber & Plastics decides to amend the specifications, it will inform the supplier of this in writing.

The supplier is obliged at all times to make and/or supply the changes or additions to the information, drawings or moulds provided which form the subject of the contract which are desired by Berdal and technically possible.

Changes and additions as described above will not lead to an increase in the agreed price and/or extension of the agreed delivery time except and insofar this is reasonable and a proposal from the supplier to increase the price and/or extend the agreed delivery time has been notified to Berdal Rubber & Plastics in writing within five days after the request from Berdal Rubber & Plastics for that change or addition and this proposal has been accepted by Berdal Rubber & Plastics in writing.

Article 8: Good to be made available

All goods which are made available to the supplier by Berdal Rubber & Plastics for the execution of a contract will be sent carriage paid and remain the full and unencumbered property of Berdal Rubber & Plastics in all circumstances. The supplier undertakes to mark them as such insofar as this has not taken place, to carefully store them separately from other goods, and to return the goods to Berdal Rubber & Plastics at the first request. The supplier will allow Berdal Rubber & Plastics free access to its goods at all times for inspection thereof and/or to exercise Berdal Rubber & Plastics’ rights. The supplier is not permitted to pledge these goods or to grant third parties any other right over them.  Damage to or loss of goods made available by Berdal Rubber & Plastics will be at the supplier’s expense.

If Berdal Rubber & Plastics makes goods available to the supplier for their use, processing or combination or mixing with goods that are not the property of Berdal Rubber & Plastics, Berdal Rubber & Plastics will remain or respectively become the owner of the goods thus created. The supplier is obliged to keep these goods in its custody clearly marked and will bear the risk for them up until the time of delivery of the goods to Berdal Rubber & Plastics.

If Berdal Rubber & Plastics makes goods available to the supplier for assembly or in order to test or activate the goods which have already been assembled, and if Berdal Rubber & Plastics gives an order for supervision of the assembly of these goods, the supplier will bear the risk for the goods from the time when they are made available until acceptance of the delivery by Berdal Rubber & Plastics. If the supplier both delivers and installs the goods at a (building) site or is charged with supervising this, it will bear the risk for the goods without interruption until acceptance of those goods by Berdal Rubber & Plastics.

Article 9: Place of delivery

Goods are delivered DDP according to the Incoterms in force at the time when the contract is concluded at the agreed place of delivery unless agreed otherwise in writing. If the goods are collected from the supplier by or on behalf of Berdal Rubber & Plastics the supplier must assist with loading without charging costs for this.

Article 10: Transport

The goods will always travel at the supplier’s expense and risk up to the place of delivery specified in the order confirmation. Accompanying documents and consignment notes must contain all legally prescribed information, the Berdal Rubber & Plastics purchase order number, the order date and a unambiguously itemised description of the size of the delivery including the Berdal Rubber & Plastics item number for each item line.

The supplier will package and/or secure the delivery such that it reaches the destination in good condition when transported normally and can be safely unloaded there. The supplier will carefully respect any special requirements for the packaging and/or security stipulated by Berdal Rubber & Plastics provided that these have been notified by Berdal Rubber & Plastics in good time.
The supplier will strictly observe Berdal Rubber & Plastics’ instructions concerning preservation, marking, shipping, insurance of the transport risk and accompanying shipping documents.
Shipments that do not comply with the provisions of these general purchasing terms may be refused by Berdal Rubber & Plastics.

Article 11: Transfer of ownership and risk of ownership

The transfer of the full ownership of the goods and the risk takes place as soon as the goods have been received by Berdal Rubber & Plastics. In the event of rejection within five (5) days after delivery by Berdal Rubber & Plastics the ownership and risk of the goods in question will remain with the supplier without Berdal Rubber & Plastics having any (payment) obligation with regard to these goods. The supplier will collect the rejected goods from Berdal Rubber & Plastics within three (3) days  

In the event of payments that take place before delivery, ownership to the value of the payment will transfer to Berdal Rubber & Plastics at the moment of payment.
The supplier has no right of retention or right of suspension with regard to the goods and/or services. Any (extended) retention of title by the supplier has no effect.
Receipt of or payment for the goods constitute acceptance. Berdal Rubber & Plastics is not obliged to inspect or assess the goods at the time of delivery.

Article 12: Documentation concerning the goods 

The supplier is obliged to provide instructions for use and documentation concerning the safety of the goods, maintenance instructions, usage instructions and information concerning any export restrictions and other information specified in the contract, where applicable, to Berdal Rubber & Plastics simultaneously with delivery of the goods/services.

Article 13: Progress check

The supplier undertakes to allow an inspector designated by or on behalf of Berdal Rubber & Plastics access to its factory at all times to inspect and check the progress of the goods to be supplied. A check by a designated inspector does not mean that Berdal Rubber & Plastics has approved the production in question.

Article 14:Work to be performed by the supplier elsewhere

During work within the locations specified by Berdal Rubber & Plastics the supplier is obliged to comply with the applicable laws and regulations concerning safety and the internal regulations and instructions from the personnel. Such instructions or the lack thereof do not relieve the supplier of its own responsibility with regard to the prevention of accidents and loss or damage. 

Article 15: Guarantee

The supplier guarantees that the delivered goods and services comply with the contract. They have the properties that Berdal Rubber & Plastics may expect on the basis of the contract, particularly the properties required for normal use of the goods and the presence of which Berdal Rubber & Plastics need not doubt, and the properties needed for a particular use anticipated in the contract.
The supplier also guarantees:
a. that the goods/services fully comply with the requirement as contained in the order, specifications, drawings, calculations, the contract and all other documents provided by Berdal Rubber& Plastics;
b. that the goods/services at least comply with the legal requirements and government regulations in force in the Netherlands, unless stipulated otherwise in the contract;
c. that insofar as the goods/services are produced in a location outside the supplier’s business premises and/or sites, the laws and government regulations in force for that place and the regulations which Berdal Rubber & Plastics has declared applicable for that place will be obeyed;
d. that the goods/services are of good quality and free of design, production and/or material defects, and that new materials and skilled personnel are used or deployed for the execution of the work associated with the goods/services;
e. that if the goods/services also consist of the provision of workers, the provision complies with the legal requirements and the workers will meet the agreed or (if no specific agreements have been made in this regard) general requirements for professional competence, and that the agreed number of workers will be continuously available during the agreed period.If reference is made in the contract and/or the associated appendices to technical, safety, quality and/or other regulations that are not attached to the contract, the supplier is deemed to be familiar with these unless it informs Berdal Rubber & Plastics otherwise in writing without delay. Berdal Rubber & Plastics will then inform it further about these regulations.

Article 16: Liability

In the event of any shortcoming on the part of the supplier in complying with its obligations under the contract or other contracts resulting from it, the supplier will be legally in default. 

The supplier is obliged to rectify all shortcomings at Berdal Rubber & Plastics’ first request, either through repair or replacement or at least performing the services again, at Berdal Rubber & Plastics’ discretion. The supplier undertakes to carry out this rectification as quickly as possible, and in any case within the reasonable period stipulated by Berdal Rubber &
Plastics.

In the event of non-compliance by the supplier with its obligations as described above, Berdal Rubber & Plastics has the right to carry out or commission third parties to carry out what needs to be done at the supplier’s expense and risk, notwithstanding Berdal Rubber & Plastics’ right to dissolve the contract in full or in part and/or claim compensation. If this is necessary for the progress of Berdal Rubber & Plastics’ business operations and supplier is unable to repair or replace the goods and/or services itself without delay, Berdal Rubber & Plastics has the right to carry out or commission temporary repairs or to carry out or commission replacement services at the supplier’s expense.

The supplier will bear all costs of repair or replacement, including additional costs such as the costs of dismantling, transportation and reassembly.

The supplier is liable for all loss and damage caused to or by the supplied goods or by the services which it has performed. The liability also covers loss caused by exceeding the delivery time, indirect loss, including but not confined to loss or damage to other goods belonging to Berdal Rubber & Plastics, loss or damage to third parties’ goods, loss of profits, business interruption losses, contractual fines imposed on Berdal Rubber & Plastics by third parties and other indirect loss caused to Berdal Rubber & Plastics or third parties. The supplier will indemnify Berdal Rubber & Plastics with regard to this liability to third parties, and will fully compensate Berdal Rubber & Plastics where necessary. Berdal Rubber & Plastics has the right to require the supplier to take out insurance to cover these risks. The supplier is obliged to provide insight into the relevant insurance policy at Berdal Rubber & Plastics’ first request.
The supplier, including its servants and agents and employees, guarantees that its business activities in general and in executing a contract with Berdal Rubber & Plastics in particular comply with all provisions of applicable laws and regulations, expressly including but not restricted to provisions relating to competition, corruption, bribery, the environment, protection of personal data, computer crime and working conditions, as well as the REACH Regulation and other related laws and regulations. 

The supplier is expressly prohibited from promising, offering or giving money, goods or services to employees of Berdal Rubber & Plastics or its servants and agents involved with the contract itself or on its behalf.

The failure of either party to demand compliance with any provision within a period specified in the contract does not affect the right to subsequently demand compliance.

Article 17: Sequential liability

The supplier is not entitled to have any part of the contract performed by third parties or to make use of provided (“seconded”) workers without Berdal Rubber & Plastics’ prior written approval. The supplier indemnifies Berdal Rubber & Plastics against any claim which an employee insurance executive agency and/or tax authority claims to have against Berdal Rubber & Plastics on the basis of secondment and/or sequential liability.

Article 18: Intellectual property

The supplier guarantees that the goods which it will supply to Berdal Rubber & Plastics do not breach third parties’ intellectual property rights, and indemnifies Berdal Rubber & Plastics against all claims made against Berdal Rubber & Plastics on this basis. The supplier will reimburse Berdal Rubber & Plastics for all expenses and loss resulting from any claim of liability against Berdal Rubber & Plastics by third parties on the grounds of an (alleged) breach of third parties’ intellectual property rights.

Goods and/or services will in any case be deemed to be defective in the sense of this article if defects are discovered in them within twenty-four (24) months after delivery unless the occurrence of defects is attributable to Berdal Rubber & Plastics.

Article 19: Payment

Unless Berdal Rubber & Plastics complains about the quality or quantity of the delivered goods after receipt of the goods, payment will take place within 30 days after receipt of the invoice, unless a longer payment period is specified on the invoices, in which case Berdal will pay the invoice within the (longer) payment period specified on the invoice. Payment by Berdal Rubber & Plastics in no way implies approval of the goods/services or waiver of rights.

Article 20: Assignment of Obligations

The supplier can only assign an obligation under the contract to a third party with Berdal Rubber & Plastics’ prior written permission. Reasonable conditions can be attached to this permission.

Article 21: Confidentiality and prohibition on disclosure

The supplier will keep the existence, nature and contents of the contract and other business information concerning Berdal Rubber & Plastics confidential and not make anything about it public or disclose it or make it available to third parties without Berdal Rubber & Plastics’ written permission. If the preceding provision is breached, the supplier will be liable to pay Berdal Rubber & Plastics an immediately payable fine of EUR 10,000 per breach and EUR 1,000 per day that the breach continues without the need for any notice of default, without prejudice to Berdal Rubber & Plastics’ entitlement to full compensation from the supplier.

Article 22: Dissolution

In the event of a shortcoming in the supplier’s compliance with its obligations under the contract and in the event of bankruptcy or payment moratorium, cessation or liquidation of the supplier’s business, in the event of the retraction of any licenses, seizure of (part of) the supplier’s business property or goods intended for the execution of the contract, or acquisition or any comparable condition of the supplier’s business, Berdal Rubber & Plastics has the right to dissolve the contract in full or in part without further notice of default and without judicial intervention, without being obliged to pay any compensation and without prejudice to Berdal Rubber & Plastics’ further rights. All claims against the supplier that Berdal Rubber & Plastics may have or acquire in these cases will be payable immediately and in full.

Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph Berdal Rubber & Plastics is entitled to cancel the order/contract in full or in part at any time. In such cases Berdal Rubber & Plastics will only reimburse the supplier for the costs evidenced prior to the termination.

Notwithstanding all other rights Berdal Rubber & Plastics can dissolve the contract in full or in part without notice of default and without judicial intervention if the supplier or one of its subordinates, servants or agents or representatives offers or provides any benefit to a representative or employee of Berdal Rubber & Plastics.

Article 23: Applicable law

All orders and all resultant contracts of which these purchasing terms form part are governed exclusively by Dutch law. The applicability of the Vienna Sales Convention is expressly excluded.

Article 24: Disputes

All disputes, including disputes that are only viewed as such by one of the parties, will be exclusively submitted to the competent court for Berdal Rubber & Plastics’ place of business