Berdal header

Ogólne warunki dotyczące Berdal Rubber en Plastics B.V.

Artykuł 1 Definicje

W niniejszych „Ogólnych warunkach”, zwanych dalej: „Warunkami”, obowiązują następujące pojęcia:

Berdal: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Berdal Rubber en Plastics B.V., z siedzibą w Wierden, będąca użytkownikiem niniejszych warunków.

Strona przeciwna: każda osoba prawna lub fizyczna, która zawarła umowę z Berdal lub otrzymała w związku z tym ofertę od Berdal.

Produkt: wszystkie produkty będące w obrocie handlowym Berdal, w tym, ale nie wyłącznie, wiadra, pojemniki, folia budowlana, folia dachowa i ścienna, inne artykuły foliowe, ochraniacze na kolana, produkty z gumy i  artykuły bezpieczeństwa.

Artykuł 2 Oferta i umowa

 1. Niniejsze ogólne warunki dotyczą wszystkich ofert, zamówień, potwierdzeń zamówień i umów Berdal, bez względu na to, czy zostały one sporządzone w formie pisemnej czy nie.
 2. Wszelkie postanowienia odbiegające od postanowień zawartych w niniejszych warunkach, takie jak zakup lub inne warunki drugiej strony, nie mają zastosowania w stosunkach między stronami, chyba że zostały zawarte w porozumieniu z Berdal i zostały wyraźnie zaakceptowane jako takie przez Berdal na piśmie.
 3. Warunki Strony przeciwnej są skuteczne tylko wtedy, gdy nie są sprzeczne z warunkami Berdal. W przypadku wątpliwości lub dyskusji przeważają warunki spółki Berdal. Zmiany i/lub uzupełnienia warunków muszą być potwierdzone Stronie przeciwnej na piśmie.
 4. Uznaje się, że Strona, która zawarła już wcześniejsze umowy z Berdal, milcząco zgadza się z możliwością zastosowania warunków do późniejszych umów Berdal.
 5. W przypadku, gdy sąd ustali, że jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków w nieuzasadniony sposób jest/było uciążliwe, odpowiednie postanowienie musi być interpretowane w świetle innych postanowień niniejszej umowy i w taki sposób, że Berdal może w uzasadniony sposób powoływać się na to postanowienie przeciwko Stronie przeciwnej.

Artykuł 3 Oferty. 

 1. Wszystkie oferty i promocje utworzone przez Berdal są niezobowiązujące, chyba że w ofercie lub promocji wyraźnie zaznaczono inaczej; mogą one zostać odwołane przez Berdal w ciągu dwóch dni roboczych od ich przyjęcia przez Stronę przeciwną. 
 2. Oferty są oparte na informacjach dostarczonych przez Stronę przeciwną w chwili złożenia zapytania.
 3. Jeżeli promocja składa się z różnych kwot, Berdal nie jest zobowiązany do wykonania części tej promocji w uzgodnionej części ceny podanej w tej promocji.
 4. Bez uszczerbku dla powyższego, oferty i promocje Berdal są ważne przez 30 dni, liczonych od dnia wysłania promocji lub oferty, lub krócej niż wskazano to w promocji lub ofercie.
 5. Jeżeli Berdal musiał ponieść koszty związane z wystawieniem oferty, Berdal ma prawo obciążyć Stronę wszystkimi kosztami, które poniósł, aby móc sporządzić tę ofertę.

Artykuł 4 Umowa: rozpoczęcie/czas trwania/zawieszenie/zakończenie

 1. Umowa zostaje zawarta w momencie, gdy Strona przeciwna wyraziła pisemną zgodę na potwierdzenie zamówienia od Berdal lub gdy Berdal wyraził pisemną zgodę na potwierdzenie zamówienia Strony przeciwnej. Dowody zawarcia umowy mogą być również udowodnione przez strony w inny sposób.
 2. Zmiana i/lub uzupełnienie umowy może nastąpić tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie zaakceptowane przez Berdal na piśmie. Zmiany muszą być zgłoszone do Berdal w odpowiednim czasie i w formie pisemnej.
 3. Jeżeli Strona przeciwna nie wywiąże się ze swoich zobowiązań lub Berdal ma uzasadnione powody, aby obawiać się, że nie wywiąże się ona ze swoich zobowiązań, Berdal ma prawo zawiesić wywiązywanie się ze swoich zobowiązań w odniesieniu do tego zobowiązania, jak również z zobowiązań wynikających z tego samego stosunku prawnego lub ze spraw, które strony regularnie wspólnie wykonywały, bez uszczerbku dla praw Berdal istniejących z mocy prawa lub niniejszych warunków.
 4. Jeżeli ubezpieczyciel kredytowy spółki Berdal wycofa lub ograniczy limit kredytowy wydany na rzecz Strony przeciwnej, Berdal ma prawo zawiesić wypełnianie swoich zobowiązań w odniesieniu do niej, jak również zobowiązań wynikających z tego samego stosunku prawnego lub ze spraw, które strony regularnie ze sobą wykonywały.
 5. Bez uszczerbku dla innych praw Berdal i innych postanowień niniejszych warunków oraz bez uszczerbku dla prawa do odszkodowania, Berdal może rozwiązać umowę bez interwencji sądowej za pomocą pisemnej deklaracji pozasądowej w przypadku, gdy:
  1. Strona przeciwna nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych;
  2. Strona przeciwna wnosi o zawieszenie płatności;
  3. ogłoszono upadłość Strony przeciwnej;
  4. do Strony przeciwnej ma zastosowanie holenderska ustawa o restrukturyzacji zadłużenia osób fizycznych holenderska ustawa o restrukturyzacji zadłużenia osób fizycznych (holenderska ustawa o restrukturyzacji zadłużenia osób fizycznych);
  5. Strona przeciwna traci możliwość swobodnego dostępu do całości lub części swoich aktywów lub przychodów;
  6. znaczna część majątku lub aktywów Strony przeciwnej jest zajęta, a zajęcie to nie zostanie zniesione w rozsądnym terminie;
  7. Strona przeciwna sprzedaje lub likwiduje swoją działalność;
  8. ubezpieczyciel kredytu Berdal cofnie lub ograniczy limit kredytowy wydany na rzecz Strony przeciwnej. 
 6. Berdal nie jest uprawniony do rozwiązania umowy, jeżeli uchybienie Strony przeciwnej, ze względu na jego szczególny charakter lub niewielkie znaczenie, nie uzasadnia rozwiązania umowy wraz z jej konsekwencjami.
 7. Na wniosek Berdal Strona przeciwna jest zobowiązana do zabezpieczenia wykonania swoich zobowiązań wobec Berdal.
 8. Berdal zastrzega sobie prawo do częściowego wykonania umowy i częściowego fakturowania umowy, z należytym uwzględnieniem zasadności i uczciwości.
 9. Jeżeli Strona przeciwna może wypowiedzieć umowę jedynie z zachowaniem terminu wypowiedzenia, wypowiedzenie takie musi zostać przekazane z zachowaniem tego terminu wypowiedzenia w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.
 10. Porozumienia z pracownikami Berdal, którzy nie są upoważnieni do reprezentowaniaBerdal, są wiążące dla Berdal tylko wtedy, gdy postanowienia te zostały potwierdzone na piśmie przez Berdal.

Artykuł 5 Realizacja

 1. Strona przeciwna jest świadoma, że Berdal, aby móc jak najlepiej wykonać umowę, korzysta z usług osób trzecich. Berdal zastrzega sobie prawo do zlecania pracy osobom trzecim w dowolnym czasie.
 2. Umowa jest zawierana w drodze wzajemnych konsultacji pomiędzy Berdal i Stroną przeciwną, przy czym sposób, w jaki umowa jest wykonywana, jest ustalany przez Berdal.
 3. Berdal dokłada wszelkich starań, aby umowa została wykonana jak najlepiej. Nigdy jednak nie może być zobowiązany do zawarcia umowy, która narusza prawo, jest sprzeczna ze zobowiązaniem prawnym lub z tym, co, zgodnie z niepisanym prawem, jest korzystne dla społeczeństwa.
 4. Berdal zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian w umowie (jak podano w ofercie lub promocji), bez ponoszenia odpowiedzialności za szkody z tego tytułu i/lub bez prawa Strony przeciwnej do unieważnienia umowy lub jej rozwiązania w wyniku tego. 
 5. Drobne odstępstwa od druku kolorowego, jak również od koloru, grubości, wagi i innych wymiarów i rozmiarów, jakości i wykończenia dostarczonego materiału nie uprawniają Strony przeciwnej do odmowy przyjęcia produktów, rozwiązania umowy i/lub żądania odszkodowania od Berdal.
 6. Jeśli Berdal oferuje i/lub oferował produkt za pomocą próbki, próbka ta jest jedynie wskazaniem produktu, który ma być dostarczony przez Berdal. Berdal zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian w produkcie w stosunku do próbki, o której mowa, bez ponoszenia odpowiedzialności za szkody wynikające z tego faktu i/lub bez prawa Strony przeciwnej do unieważnienia umowy lub jej rozwiązania.
 7. Wszelkie koszty wynikające z wprowadzonych przez rząd środków, takich jak, ale nie tylko, przepisy bezpieczeństwa, ponosi Strona przeciwna.
 8. Strona przeciwna zobowiązana jest dostarczyć Berdal wszystkie dokumenty, których Berdal potrzebuje do prawidłowego wykonania zlecenia, jak również udzielić mu wszelkich niezbędnych informacji. A także do współpracy, jeśli Berdal tego zażąda.
 9. Strona przeciwna gwarantuje dokładność, kompletność i wiarygodność danych i informacji przekazanych przez nią lub w jej imieniu do Berdal.

Artykuł 6 Ceny

 1. Wszystkie uzgodnione ceny są wiążące i nie zawierają należnego z tego tytułu podatku obrotowego oraz nie zawierają innych kosztów, takich jak, ale nie wyłącznie, materiały opakowaniowe. 
 2. Jeżeli w okresie między datą złożenia oferty lub promocji, a datą dostawy koszty wytworzenia wzrosną, takie jak, ale nie wyłącznie, będące wynikiem wprowadzonych przez rząd środków, czy związane z wynagrodzeniami, należnościami celnymi lub, w przypadku rat, koszty wytworzenia wzrosną w okresie obowiązywania tych rat, Berdal jest uprawniony do odpowiedniego podniesienia ceny, którą obciążona jest Strona przeciwna.
 3. Berdal ma prawo zastrzec, aby Strona przeciwna wpłaciła zaliczkę przed dostarczeniem produktu (produktów). Jej wysokość jest ustalana przez Berdal z należytym przestrzeganiem zasadności.
 4. Jeśli Berdal popełnił oczywiste błędy w obliczeniach, mogą one zostać skorygowane przez Berdal w dowolnym momencie.
 5. Wszystkie ceny stosowane przez Berdal podane są w euro, o ile nie uzgodniono tego inaczej na piśmie.

Artykuł 7 Płatność

 1. O ile strony nie uzgodniły wyraźnie inaczej na piśmie, wszystkie płatności muszą być dokonane w ciągu trzydziestu (30) dni od daty widniejącej na fakturze, bez prawa Strony przeciwnej do otrzymania rabatu, zawieszenia lub potrącenia.
 2. Płatność musi być dokonana bezpośrednio na rzecz Berdal poprzez wpłatę na konto bankowe wskazane przez Berdal, chyba że uzgodniono inaczej. Za datę płatności uznaje się datę wpłynięcia wymaganej kwoty na rachunek bankowy Berdal. 
 3. Jeżeli Strona przeciwna w ogóle nie wywiązuje się lub nie wywiązuje się w należyty sposób ze swoich zobowiązań płatniczych wobec Berdal, o czym mowa w ust. 1 powyżej, popada ona w zwłokę przy czym nie jest wymagane wystawienie zawiadomienia lub wezwanie do zapłaty. W takim przypadku Berdal jest uprawniony do naliczania Stronie przeciwnej ustawowych odsetek handlowych za każdy miesiąc od zaległej kwoty, powiększonej o 4 punkty procentowe, liczonych od dnia wymagalności do dnia całkowitej zapłaty. W tym kontekście część miesiąca kalendarzowego uważa się za cały miesiąc kalendarzowy. 
 4. Wszelkie koszty sądowe i pozasądowego związane z dochodzeniem roszczeń ponosi Strona przeciwna. Są one ustalone na poziomie 15% kwoty faktury, bez uszczerbku dla prawa Berdal do dochodzenia od Strony przeciwnej dodatkowych odszkodowań. Te pozasądowe koszty i odsetki są najpierw płacone z przychodzących płatności dłużnej Strony przeciwnej, a następnie pozostałą kwotą pokrywane są najstarsze zaległe faktury.
 5. Jeżeli Strona przeciwna usiłuje zawrzeć ugodę z wierzycielami, w przypadku upadłości, wniosku o zawieszenie płatności lub zastosowania holenderskiej ustawy o restrukturyzacji zadłużenia osób fizycznych (holenderska ustawa o restrukturyzacji zadłużenia osób fizycznych), zajęcia i/lub likwidacji przedsiębiorstwa, jak również w przypadku śmierci i/lub umieszczenia pod opieką i/lub cofnięcia limitu kredytowego wydanego przez ubezpieczyciela kredytów Berdal na rzecz Strony przeciwnej, wszystko to, czego Berdal musi dochodzić od Strony przeciwnej, jest natychmiast wymagalne, bez uszczerbku dla prawa do dochodzenia odszkodowania za dodatkowe szkody.

Artykuł 8 Zachowanie tytułu własności

 1. Berdal zastrzega sobie prawo własności do wszystkich produktów (produktu) dostarczonych/-ego lub które/-y ma(ją) być dostarczone/-y przez Berdal Stronie przeciwnej do czasu zapłacenia całkowitej ceny zakupu za te(n) produkt(y). Zastrzeżenie własności dotyczy również wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, które Berdal może nabyć od Strony przeciwnej.
 2. Strona przeciwna zobowiązana jest do starannego przechowywania produktów/-u dostarczonych/-ego z zastrzeżeniem prawa własności, jako rozpoznawalnej własności firmy Berdal.
 3. Jeżeli Strona przeciwna nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec Berdal i/lub Berdal ma uzasadnione powody, aby obawiać się, że Strona przeciwna nie wywiąże się z tych zobowiązań i/lub w przypadkach, o których mowa w artykule 5 niniejszych warunków, Berdal ma prawo do odebrania produktu(-ów) dostarczonego(-ych) z zastrzeżeniem prawa własności bez interwencji osoby trzeciej, jak np. ale nie wyłącznie interwencji sądu. Strona przeciwna niniejszym udziela Berdal pozwolenia na przejęcie danych/-ego produktów/-u i wejście na obszary, na których się one/on znajduje, jak również na obszary, które umożliwiają do nich/niego dostęp.
 4. Strona przeciwna jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania Berdal na piśmie o tym, że osoby trzecie dochodzą praw do produktów/-u, do których/którego Berdal zastrzega sobie prawo własności.
 5. Strona przeciwna zobowiązana jest do ubezpieczenia produktów/-u od szkódwyrządzonych przez ogień, eksplozje i wodę, jak również kradzieży w okresie zastrzeżenia prawa własności oraz do udostępnienia polis tych ubezpieczeń do wglądu firmie Berdal na jej żądanie.
 6. Dopóki własność dostarczonych/-ego produktów/-u nie została przeniesiona na Stronę przeciwną, ta ostatnia nie może przenieść, zastawić lub w inny sposób obciążyć dostarczonych/-ego produktów/-u na rzecz stron trzecich ani też zbyć lub oddać dostarczonych/-ego produktów/-u do użytku, pod jakimkolwiek tytułem, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.
 7. W przypadku, gdy Berdal odzyska produkt(y) na podstawie niniejszego artykułu, wystawi on notę kredytową. Produkt(y) zostaną/-e wycenione/-y według wartości rynkowej produktów/-u obliczonej w momencie ich/jego zwrotu.
 8. W przypadku, gdy Strona przeciwna odsprzedaje produkt(y) osobie trzeciej, a cena zakupu tych/tego produktów/-u nie została jeszcze (w pełni) zapłacona, to Strona przeciwna jest zobowiązana do zastawienia roszczenia wobec tej osoby trzeciej na rzecz Berdal.

Artykuł 9 Dostawa

 1. Wszystkie dostawy Berdal odbywają się z magazynu/zakładu produkcyjnego, chyba że strony uzgodniły inaczej na piśmie, zgodnie z uzgodnionym bliżej okresem dostawy, obowiązującym w dniu złożenia oferty lub według umowy. 
 2. Jeżeli doręczenie następuje na adres Strony przeciwnej lub adres wskazany przez Stronę przeciwną, Berdal może nadal uważać adres wskazany przez Stronę przeciwną za adres dostawy, dopóki Strona przeciwna nie powiadomi jej o nowym adresie.
 3. Produkt(y) są/jest transportowane/-y na koszt i ryzyko Strony przeciwnej, chyba że strony postanowią inaczej. Strona przeciwna zobowiązana jest do ubezpieczenia produktów/-u podczas transportu.
 4. O ile strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, uznaje się, że dostawa miała miejsce w momencie faktycznego wydania przez Berdal produktów/-u przewoźnikowi. 
 5. Termin dostawy oparty jest o okoliczności występujące w chwili zawarcia umowy. Jeżeli opóźnienie nie nastąpiło z winy Berdal w wyniku zmiany wyżej wymienionych okoliczności lub z powodu nieterminowego dostarczenia do Berdal zamówionych produktów w celu wykonania umowy, termin dostawy zostanie przedłużony w miarę konieczności. W takim przypadku termin dostawy zostanie w każdym przypadku przedłużony o cztery (4) tygodnie, przy czym Berdal lub Strona przeciwna nie są upoważnieni do (częściowego) rozwiązania umowy i Berdal nie jest zobowiązany do wypłaty Stronie przeciwnej jakiejkolwiek kwoty odszkodowania. 
 6. Berdal ma prawo dostarczyć produkt(y) w partiach, o ile nie zostało to inaczej uzgodnione w umowie lub dostawa częściowa nie ma żadnej niezależnej wartości. Berdal ma prawo do wystawienia faktury na dostarczone/-y produkt(y) oddzielnie, chyba że byłoby to sprzeczne z zasadą racjonalności i rzetelności.

Artykuł 10 Spóźniony odbiór

 1. Jeżeli Strona przeciwna nie odbierze produktów/-u przed upływem uzgodnionego końcowego terminu dostawy i/lub Strona przeciwna odmówi przyjęcia produktów/-u, Berdal może przechować produkt(y) na koszt Strony przeciwnej, włączając w to ryzyko obniżenia jakości, w tym, ale nie ograniczając się do odchyleń w kolorze produktów/-u i ich/jego jakości. Podczas przechowywania, Strona przeciwna może naprawić swoje zaniedbania tylko poprzez zaakceptowanie zajętych/-ego produktów/-u. Strona przeciwna musi zostać niezwłocznie powiadomiona na piśmie o zastosowania zajęcia (zatrzymania).
 2. Wszystkie koszty poniesione i mające zostać poniesionymi przez Berdal w związku ze składowaniem produktów/-u ponosi Strona przeciwna.

Artykuł 11 Reklamacje

 1. Strona przeciwna jest zobowiązana do sprawdzenia dostarczonych/-ego produktów/-u w momencie dostawy. 
 2. Reklamacje/skargi z powodu braków, wad, odstępstw od podanych specyfikacji lub uszkodzeń zewnętrznych muszą być dokładnie opisane przez Stronę przeciwną na podpisanych przez nią listach przewozowych. 
 3. Reklamacje/skargi należy składać do Berdal w ciągu ośmiu (8) dni od daty dostawy produktów/-u listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 4. Powiadomienie o niewidocznych wadach lub brakach należy przesłać do Berdal listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w ciągu ośmiu (8) dni od wykrycia, jednak nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty dostawy. Reklamacje muszą być dokładnie opisane przez Stronę przeciwną. 
 5. Reklamacje nie uprawniają Strony przeciwnej do wstrzymania płatności należnej dla Berdal.
 6. Jeżeli w opinii Berdal skarga jest uzasadniona, Berdal według własnego uznania naprawi dostarczone/-y produkt(y) lub dostarczy zaległe/-y produkt(y), lub nieodpłatnie wymieni dostarczone/-y produkt(y) z dostawą zwrotną oryginalnych/-ego dostarczonych/-ego produktów/-u, lub wypłaci uczciwe odszkodowanie do maksymalnej kwoty faktury za dostarczone/-y produkt/-y, których/-ego dotyczy skarga. Berdal nie jest zobowiązany do wypłaty dalszego odszkodowania lub odszkodowania za szkody pośrednie.
 7. Strona przeciwna nie jest uprawniona do odmowy przyjęcia produktów/-u lub ich/jego zwrotu, chyba że Berdal wyraził na to pisemną zgodę. Jeżeli Strona przeciwna jest zdania, że towary dostarczone przez Berdal nie odpowiadają temu, co od niego zakupiła, Strona musi dać Berdal możliwość sprawdzenia dostarczonych/-ego produktów/-u. 
 8. Reklamacje dotyczące kwoty na fakturze należy składać do Berdal listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w ciągu dziesięciu dni od wysłania danej faktury do Berdal. 

Artykuł 12 Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność cywilna Berdal za wszelkie bezpośrednie szkody i koszty, które są spowodowane lub bezpośrednio związane z brakami w realizacji umowy, jest zawsze ograniczona do kwoty netto faktury.
 2. Berdal nigdy nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za (wszystkie) pośrednie szkody i koszty, które są spowodowane lub bezpośrednio związane z wadą dostarczonych/-ego produktów/-u.
 3. Berdal nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jego pracowników albo dostawców lub osoby trzecie zaangażowane przez Berdal w trakcie dostawy produktów/-u, które są niezbędne do wykonania umowy, w tym (konsekwencje) przekroczenia terminu, w którym umowa musi być wykonana lub próbki muszą być dostarczone. 
 4. Berdal dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć towar zgodnie z umową. Drobne odstępstwa w zakresie uzgodnionych ilości, rozmiarów, kolorów, nadruków i/lub innych oznaczeń wykonania i/lub grubości, jakości i wykończenia dostarczonego materiału nie uprawniają Strony przeciwnej do odmowy dostawy, chyba że odstępstwa te są na tyle duże, że nie mogą być w uzasadniony sposób zaakceptowane przez Stronę przeciwną. 
 5. Berdal nie ponosiodpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z nieprawidłowych informacji podanych przez Stronę przeciwną.
 6. Berdal nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i piśmie na ilustracjach czy broszurach.
 7. Berdal nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone produktom/-owi podczas ich/jego transportu.
 8. W przypadku, gdy strony uzgodniły, że Berdal dostarczy etykiety do produktów/-u, Berdal nigdy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w etykietach.
 9. Berdal nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Strona przeciwna i/lub strona umowy Strony przeciwnej nie przestrzega instrukcji użytkowania produktu/-ów, w tym, ale nie wyłącznie, przepisów bezpieczeństwa i zaleceń dotyczących magazynowania.
 10. Strona przeciwna zobowiązana jest zwolnić Berdal z odpowiedzialności lub zrekompensować Berdal wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu odszkodowania za szkody, za które Berdal nie ponosi odpowiedzialności cywilnej zgodnie z niniejszymi warunkami współpracy ze Stroną przeciwną, chyba że szkoda ta jest częściowo wynikiem rażącego zaniedbania ze strony Berdal.
 11. Jeżeli Strona przeciwna, z należytym przestrzeganiem postanowień art. 11, zgłosi reklamację dotyczącą (jakości) produktu i reklamacja ta jest w opinii Berdal uzasadniona, Berdal, z należytym przestrzeganiem postanowień art. 11, zapewni nowy ten sam produkt, za wyjątkiem czynności związanych z jego przetwarzaniem, jak wykonanie logo, druku itp. Dlatego Berdal nigdy nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za koszty tych operacji (logo, druk itp.).

Artykuł 13 Siła wyższa 

 1. Przez siłę wyższą w niniejszych warunkach rozumie się każdą okoliczność, na którą Berdal nie ma wpływu - nawet jeśli można ją było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - a która trwale lub czasowo uniemożliwia wykonanie umowy, jak również, o ile nie zostały już uwzględnione: wojna domowa, zagrożenie wojną, strajki (w pracy), wykluczenie pracowników, utrudnienia w transporcie, pożar i inne poważne zakłócenia w przedsiębiorstwie Berdal lub u jego dostawców.
 2. Jeżeli Berdal w ogóle lub prawidłowo nie może wypełnić swoich zobowiązań w wyniku działania siły wyższej - jak opisano w ust. 1 niniejszego artykułu - zobowiązania te zostaną zawieszone do czasu, gdy Berdal będzie w stanie ponownie wypełnić umowę w uzgodniony sposób.
 3. W przypadku, gdy w momencie wystąpienia siły wyższej Berdal wypełnił już częściowo lub może wypełnić tylko częściowo swoje zobowiązania, Berdal ma prawo do wystawienia osobnej faktury za już dostarczoną lub gotową do dostarczenia część. W takim przypadku Strona przeciwna jest zobowiązana do zapłaty tej faktury tak, jakby była to odrębna umowa.
 4. Jeżeli Berdal nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Strony przeciwnej w rozsądnym terminie w wyniku zdarzenia opisanego w ust. 1 niniejszego artykułu, zarówno Berdal, jak i Strona przeciwna mają prawo rozwiązać istniejącą między nimi umowę, przy czym Berdal nie jest zobowiązany do zrekompensowania Stronie przeciwnej jakichkolwiek szkód związanych z tym rozwiązaniem.

Artykuł 14 Prawa własności intelektualnej

 1. Strona przeciwna jest świadoma, że produkty, modele, próbki, logo, broszury, ilustracje itp. dostarczone w ramach umowy, jak również wszelkie ich pochodne, mogą podlegać prawom własności intelektualnej zarówno samego Berdal, jak i osób trzecich, których to praw zobowiązuje się przestrzegać i nie będzie naruszać.
 2. Strona nie może wykorzystywać tych dokumentów, materiałów i/lub produktów, jak również materiałów promocyjnych do innych celów, ani ich reprodukować, publikować, udostępniać osobom trzecim lub oferować ich do wykorzystania w inny sposób niż określony w umowie pomiędzy Berdal a Stroną przeciwną, chyba że Berdal wyrazi na to pisemną zgodę.
 3. Jeżeli Strona przeciwna dowie się o opisanym powyżej naruszeniu praw własności przemysłowej/intelektualnej, musi niezwłocznie zgłosić to do Berdal. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego artykułu, Strona przeciwna zostanie obciążona na rzecz Berdal natychmiastowo wymagalną karą w wysokości 100 000,00 euro, która nie podlega pomniejszeniu lub potrąceniu, bez uszczerbku dla Berdal do prawa do dochodzenia odszkodowania za dodatkową szkodę.
 4. Strona przeciwna gwarantuje Berdal, że jest uprawniona do wykorzystywania udostępnionych przez nią materiałów, modeli, próbek, logotypów, obrazów itp. oraz ich pochodnych. Strona przeciwna zwalnia Berdal z jakiejkolwiek formy odpowiedzialności cywilnej, która może wynikać z wykorzystania materiałów udostępnionych przez Stronę przeciwną.

Artykuł 15 Prawo właściwe i wybór sądu orzekającego

 1. Niniejsze warunki i wszystkie umowy, do których w całości lub częściowo mają zastosowanie niniejsze warunki lub dalsze umowy wynikające z takich umów, podlegają prawu holenderskiemu.
 2. Warunki te zostały sporządzone w języku niderlandzkim. Przy tłumaczeniu warunków na inny język, wersja niderlandzka jest uznawana za autentyczną, a wszelkie użyte terminy odczytywane i rozumiane muszą być w kontekście niderlandzkiego systemu prawnego.
 3. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku niniejszych warunków lub umowy, do której niniejsze warunki mają (częściowe) zastosowanie lub w wyniku dalszych umów, które są wynikiem takich umów, będą co do zasady rozstrzygane przez właściwy sąd w okręgu Almelo, chyba że Berdal z przyczyn leżących po jego stronie zechce wezwać Stronę przeciwną przed właściwy sąd w jej miejscu zamieszkania.