Berdal header

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van BERDAL RUBBER & PLASTICS BV gevestigd en kantoorhoudende te 7602 KG Almelo aan de Bedrijvenpark Twente 193

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en levering van Berdal Rubber & Plastics BV..gevestigd te Almelo hierna te noemen de gebruiker. De contractspartij (opdrachtgever, koper e.d.) van de gebruiker zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voorzover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker geschieden onder voorbehoud van juistheid van door hem gebruikte administratieve gegevens.
 2. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte /aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. Maten en gewichten worden bij benadering en zonder verplichting onzerzijds opgegeven.
 4. De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene derden in te schakelen.
 5. De gebruiker is bevoegd alle kosten die hij om de aanbieding te kunnen verstrekken heeft moeten maken aan de wederpartij in rekening te brengen, indien de opdracht niet aan hem wordt gegund.

ARTIKEL 3 OVEREENKOMSTEN

 1. Overeenkomsten binden de gebruiker slechts na schriftelijke bevestiging aan de wederpartij.
 2. Afspraken met personeelsleden van de gebruiker die niet tot rechtsgeldige vertegenwoordiging bevoegd zijn, binden de gebruiker slechts indien schriftelijke bevestiging van diens zijde heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 4 PRIJZEN

 1. Prijzen gelden exclusief BTW en kosten, waaronder die van verpakking.
 2. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.

ARTIKEL 5 SPECIFICATIE/AFROEP

Tenzij anders is overeengekomen, moet de specificatie of afroep binnen 8 dagen na koopbevestiging aan gebruikerszijde door de wederpartij geschieden.

ARTIKEL 6 BESTELLINGEN

 1. Indien in de prijscouranten van de gebruiker bepaalde verpakkingseenheden staan voorgeschreven worden hiervan afwijkende bestellingen door de gebruiker aangepast tot volle verpakkingseenheden. Retourzending- en in andere eenheden worden niet geaccepteerd.
 2. Het risico voor de bestelde zaken is – indien op maat, gewicht of aantal is gekocht – voor de wederpartij vanaf het moment van meting, weging of telling door de gebruiker.

ARTIKEL 7 LEVERING

 1. Levering geschiedt “af magazijn”. Opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overgekomen. Bij niet-tijdige levering dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Bestellingen met een hogere netto factuurwaarde dan € 1150,00 worden in Nederland – met inachtneming van artikel 8 – franco geleverd.
 3. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, behoudt de gebruiker zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken/materialen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de koopprijs te voldoen onverlet.
 4. Levering geschiedt alleen franco indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en wel op één door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij staat dan in voor een goede bereikbaarheid van de bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
 5. De gebruiker is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan.

ARTKEL 8 TRANSPORT

 1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij ook indien franco levering is overeengekomen.
 2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken gelden.
 3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren.
 4. Niet geaccepteerde bestellingen worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, één en ander conform het bepaalde in artikel 7.

ARTIKEL 9 RECLAMES/RETOURZENDINGEN

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten of onjuiste aantallen/gewichten worden geconstateerd dient zulks te worden aangetekent op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, zulks met onmiddellijk schriftelijke bevestiging Bij de beoordeling van voornoemde reclames zal het van professionele wegers afkomstige weegbriefje of de controletelling van de fabriek als enige maatstaf gelden. Verschillen zullen evenredig worden verdeeld over de verschillende posten waaruit zendingen eventueel bestaan. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen veertien dagen na ontvangst van de zaken door de gebruiker te worden gemeld.
 2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Hij is bevoegd loon, reis- en verblijfskosten van eventuele deskundigen aan de wederpartij in rekening te brengen.
 4. Indien retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatst genoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooral heeft betuigd. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In deze en dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze. Hij is voorts bevoegd retourkosten aan de wederpartij in rekening te brengen ad. 10% van de koopprijs.
 5. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 6. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 10

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID / GARANTIE

 1. Indien zich in de geleverde produkten kennelijke materiaal- en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het oment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die materialen kosteloos te vervangen, met dien verstande dat afwijkingen op ondergeschikte punten door de wederpartij worden geaccepteerd. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. De feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd. Opgaven omtrent bereikbaar resultaat kunnen alleen worden gegarandeerd indien uitdrukkelijk een proef van goede werking is overeengekomen, uitgevoerd en met succes afgerond.
  1. Voor druk- of schrijffouten in afbeeldingen, brochures en dergelijke, aanvaardt de gebruiker geen aansprakelijkheid.
  2. Ingeval tussen partijen is overeengekomen dat bij de door de gebruiker geleverde goederen ten behoeve van De wederpartij etiketten worden geleverd voorzien van naam, codes en/of prijzen, is de gebruiker nimmer aansprakelijk voor eventuele door de gebruiker bij deze activiteiten gemaakte fouten, hoe ook genaamd.
 2. De gebruiker aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade tengevolge van of in de ruimste zin verband houdende met gebreken in de door hem geleverde zaken, zoals: brand/ontploffingsschade, letselschade,gevolgschade, zoals bedrijfsschade, storing, derving van inkomsten, verhoging van kosten of dergelijke schade, al dan niet door derden geleden. Eén en ander tenzij sprake is van opzet, grove schuld of nalatigheid.
 3. Voor handelen en/of nalaten van de gebruiker en/of diens personeelsleden en/of door gebruiker ingeschakelde derden, tijdens de werkuren of daarbuiten, aanvaardt de gebruiker geen aansprakelijkheid, behoudens voorzover bij voornoemde personen sprake zou zijn van opzet, grove schuld of nalatigheid.
 4. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overschrijding van termijnen van levering.
 5. Onverminderd het bepaalde in de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt de aansprakelijk heid van de gebruiker – uit welken hoofden ook- beperkt tot de netto verkoopprijs van de geleverde zaken, dan wel vervanging ervan. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
  1. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot zes maanden.
  2. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf, geldt een maximale termijn van één jaar.
  1. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
  2. Garantie wordt slechts verleend conform hetgeen in garantiebewijzen en/of afzonderlijke garantie overeemkomsten is vastgelegd.
 6. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoedingen van schade indien en voorzover voormelde schade is ontstaan:
  1. door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag in originele verpakking) van de afgeleverde zaken door de wederpartij:
  2. doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen onder andere inzake bescherming van kwaliteit en houdbaarheid, heeft gehandeld.
  3. door schending van octrooien/licenties of dergelijke rechten, alsmede fouten/onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedrager e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.
  4. tengevolge van het door de wederpartij, in strijd met het in de koopovereenkomst bepaalde, exporteren van door de gebruiker geleverd product.

ARTIKEL 11 TUSSENSCHAKEL

De wederpartij doet afstand van zijn uit art. 6.1246 BW jegens de gebruiker voortvloeiende rechten.

ARTIKEL 12 DE TOLERANTIE

De gebruiker levert diens product conform de in Nederland bestaande, gebruikelijk, toleranties, met dien verstande dat hij bevoegd is terzake van geproduceerde folies een tolerantie in dikte van minimaal 10% te  hanteren. De tolerantie in lengte en breedte bedraagt minimaal 5% met een minimum van 10 mm.

ARTIKEL 13 BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum tenzij anders overeengekomen –ook indien conform art. 7 niet kan worden geleverd- netto contant te geschieden.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  1. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist.
  2. zal de wederpartij aan de gebruiker een rente verschuldigd zijn ter grootte van de wettelijke rente conform art. 6.119/120 BW, vermeerde met 4% zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
  3. en de facturering betrekking heeft op een gedeeltelijke betaling, zal de gehele vordering terstond opeisbaar zijn.
  4. zal een eventueel verleende betalingskorting zijn vervallen, ook indien het andere factuur betreft dan waarvoor de korting is verleend.
  5. en de wederpartij na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, gedurende een door de gebruiker te bepalen termijn verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, komen de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- en/of executiemaatregelen (waaronder de kosten van een faillissementsaanvrage) voor rekening van de wederpartij. Laatstgenoemde zal terzake minimaal verschuldigd zijn het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten zoals dat op het moment van in verzuim geldt.
 3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst dit geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 14 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdsip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen terzake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen terzake, eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de terzake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 3. 3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 15 PAND/WARRANTAGE

De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke mach van een of meerder financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 16 WANPRESTATIE/VERZUIM

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden,dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment is te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden: verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; transportmoeilijkheden; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 17 VERREKENING

 1. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegen vorderingen tegen de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard.

ARTIKEL 18 FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID d.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen en ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 19 VERKOOP EN LEVERING BUITEN NEDERLAND

Indien verkoop en levering naar het buitenland plaatsvindt:

 1. gelden voor eventueel toepasselijke verkoopbedingen de incoterms;
 2. zullen de bepalingen van het Weens eenvormig Koopverdrag (CISG, Trbl. 1981, 184) behoudens voorzover daarvan in de onderhavige voorwaarden is afgeweken gelden.

ARTIKEL 20 TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse Rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde Rechter in de plaats waar de wederpartij woont en/of is gevestigd.
 3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt dat binnen 1 maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de Rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde Rechter.