Algemene voorwaarden

Default header

Algemene voorwaarden van Berdal rubber en platics B.V.

ARTIKEL 1 DEFINITIE

In deze Algemene voorwaarden, hierna te noemen: ´voorwaarden´ wordt verstaan onder:

Berdal: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Berdal Rubber en Plastics B.V., statutair gevestigd te Wierden, zijnde de gebruiker van deze voorwaarden.

Wederpartij: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Berdal een overeenkomst is aangegaan, dan wel van Berdal een aanbod daartoe heeft ontvangen.

Product: alle door Berdal verhandelde producten, waaronder maar niet beperkt tot emmers, bakken, bouwfolie, dak- en wandfolie, overige folieartikelen, kniebeschermers, rubberproducten en veiligheidsartikelen.

ARTIKEL 2 AANBIEDING EN OVEREENKOMST

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, orders, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Berdal.
 2. Bedingen die afwijken van de in deze voorwaarden voorkomende bedingen, zoals de inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij, zijn tussen partijen niet van kracht, tenzij deze in overleg met Berdal tot stand zijn gekomen en door Berdal als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Aan de voorwaarden van de wederpartij komt slechts werking toe indien deze niet in strijd zijn met de voorwaarden van Berdal. Bij twijfel of discussie prevaleren de voorwaarden van Berdal. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de voorwaarden worden schriftelijk aan de wederpartij bevestigd.
 4. De wederpartij die reeds eerder overeenkomsten met Berdal is aangegaan, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van de voorwaarden op latere overeenkomsten van Berdal in te stemmen.
 5. In het geval dat de rechter heeft vastgesteld dat een of meer bepalingen uit deze voorwaarden onredelijk bezwarend is/zijn zal de desbetreffende bepaling moeten worden uitgelegd in het licht van de overige bepalingen van deze overeenkomst en wel zodanig dat de bepaling in alle redelijkheid door Berdal jegens haar wederpartij kan worden ingeroepen. De omstandigheid dat de rechter heeft vastgesteld dat een of meer bepalingen uit deze voorwaarden onredelijk bezwarend zijn laat de werking van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 3 OFFERTES

 1. Alle door Berdal gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld; zij kunnen binnen twee werkdagen na de aanvaarding door de wederpartij nog door Berdal worden herroepen. 
 2. Offertes zijn gebaseerd op de eventueel bij aanvraag door de wederpartij verstrekte gegevens.
 3. Indien de aanbieding is samengesteld uit verschillende bedragen, is Berdal niet verplicht een gedeelte van de aanbieding tegen een overeenkomstig deel van de in de aanbieding genoemde prijs uit te voeren.
 4. Onverminderd het bovenstaande zijn de offertes en aanbiedingen van Berdal geldig gedurende 30 dagen, gerekend vanaf de dag der verzending van de aanbieding of offerte of zoveel korter als in de aanbieding of offerte is aangegeven.
 5. Indien Berdal kosten heeft moeten maken voor het uitbrengen van de offerte dan is Berdal bevoegd om alle kosten die zij heeft moeten maken om de offerte te kunnen opstellen bij de wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 4 DE OVEREENKOMST: AANVANG/DUUR/OPSCHORTING/EINDE

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de wederpartij zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de opdrachtbevestiging van Berdal of Berdal zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de opdrachtbevestiging van de wederpartij. Het bewijs van de totstandkoming van een overeenkomst kan door partijen eveneens op een andere wijze worden bewezen.
 2. Een wijziging in en/of aanvulling op een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer zij door Berdal uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard. Wijzigingen dienen tijdig en schriftelijk aan Berdal ter kennis te worden gebracht.
 3. Indien de wederpartij haar verbintenis niet nakomt dan wel Berdal goede grond geeft te vrezen dat zij haar verbintenis niet zal nakomen, is Berdal gerechtigd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen, alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan, op te schorten, onverminderd de aan Berdal krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.
 4. Indien de kredietverzekeraar van Berdal de ten behoeve van de wederpartij afgegeven kredietlimiet intrekt of deze kredietlimiet beperkt dan is Berdal gerechtigd de nakoming van de haar daartegenover staande verplichtingen, alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan, op te schorten.
 5. Onverminderd de verder aan Berdal toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding kan Berdal, zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, de overeenkomst ontbinden:
  1. ingeval de wederpartij met de voldoening van haar betalingsverplichtingen in verzuim is;
  2. de wederpartij surseance van betaling aanvraagt;
  3. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
  4. op de wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing wordt verklaard;
  5. de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest;
  6. op een aanzienlijk deel van de bezittingen of het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijke termijn wordt opgeheven;
  7. ingeval de wederpartij haar bedrijf verkoopt of liquideert;
  8. ingeval dat de kredietverzekeraar van Berdal de ten behoeve van de wederpartij afgegeven kredietlimiet intrekt of deze kredietlimiet beperkt. 
 6. Berdal heeft het recht van ontbinding niet indien de tekortkoming van de wederpartij, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
 7. De wederpartij is gehouden om na een daartoe strekkend verzoek van Berdal zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Berdal.
 8. Berdal behoudt zich het recht voor om de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en de overeenkomst in gedeelten te facturen, zulks met in achtneming van de redelijkheid en de billijkheid.
 9. Indien de wederpartij een overeenkomst slechts met inachtneming van een opzegtermijn kan doen eindigen, dient deze opzegging te geschieden met inachtneming van die opzegtermijn door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst.
 10. Afspraken met personeelsleden van Berdal die niet tot rechtsgeldige vertegenwoordiging bevoegd zijn, binden Berdal slechts indien schriftelijke bevestiging van diens zijde heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 5 UITVOERING

 1. Het is de wederpartij bekend dat Berdal, teneinde de overeenkomst zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren, gebruik maakt van (diensten van) derden. Berdal behoudt zich het recht voor om te allen tijde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De overeenkomst wordt uitgevoerd in onderling overleg tussen Berdal en de wederpartij, echter de wijze waarop de overeenkomst tot uitvoering wordt gebracht, wordt bepaald door Berdal.
 3. Berdal spant zich ervoor in de overeenkomst naar beste vermogen uit te voeren. Zij kan echter nimmer gehouden worden een overeenkomst uit te voeren welke inbreuk maakt op een recht, in strijd is met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 4. Berdal behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de overeenkomst (als vermeld in de offerte of aanbieding) aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij hierdoor het recht heeft de overeenkomst te annuleren of te laten ontbinden. 
 5. Geringe afwijkingen van kleurendruk alsmede van de kleur, dikte, gewicht, en overige afmetingen en maten, kwaliteit en afwerking van het geleverde materiaal geven de wederpartij niet het recht de producten te weigeren, de overeenkomst te (laten) ontbinden en/of schadevergoeding van Berdal te vorderen.
 6. Indien Berdal een product aanbiedt en/of aangeboden heeft door middel van een monster, is het monster slechts een indicatie voor het door Berdal te leveren product. Berdal behoudt zich het recht voor om kleine wijzigingen in het product ten opzichte van het betreffende monster aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij hierdoor het recht heeft de overeenkomst te annuleren of te laten ontbinden.
 7. Alle kosten welke het gevolg zijn van overheidsmaatregelen zoals, maar niet beperkt tot, veiligheidsvoorschriften zijn voor rekening van de wederpartij.
 8. De wederpartij is gehouden alle bescheiden, welke Berdal nodig heeft teneinde de opdracht naar behoren uit te voeren, aan Berdal ter beschikking te stellen alsmede haar alle nodige inlichtingen te verschaffen. En medewerking te verlenen als Berdal daarom verzoekt.
 9. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Berdal verstrekte gegevens en informatie.

ARTIKEL 6 PRIJZEN

 1. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting en exclusief andere kosten zoals maar niet beperkt tot verpakkingsmaterialen. 
 2. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de offerte of aanbieding en die van aflevering, de kostprijzen een verhoging, zoals, maar niet beperkt tot, het gevolg van overheidsmaatregelen, salarissen, invoerrechten, ondergaan of, ingeval sprake is van termijnen, de kostprijzen gedurende die termijnen een verhoging ondergaan, is Berdal gerechtigd de aan de wederpartij in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. Berdal heeft het recht te bedingen dat door de wederpartij -alvorens het/de product(en) worden geleverd- een voorschot wordt betaald. De hoogte hiervan wordt bepaald door Berdal met inachtneming van de redelijkheid.
 4. Indien door Berdal duidelijke rekenfouten zijn gemaakt kunnen deze te allen tijde door haar worden hersteld.
 5. Alle door Berdal gehanteerde prijzen zijn gesteld in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 7 BETALING

 1. Alle betalingen dienen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te geschieden zonder enig recht van de wederpartij op korting, opschorting of verrekening.
 2. De betaling dient rechtstreeks aan Berdal te worden voldaan door storting op het door Berdal aangegeven bankrekeningnummer, tenzij anders overeengekomen. De datum van creditering op de bankrekening van Berdal geldt als betalingsdatum. 
 3. Indien de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk jegens Berdal nakomt, een en ander zoals hierboven in lid 1 is vermeld, is deze in verzuim zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Berdal het recht per maand aan de wederpartij de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het openstaande bedrag, vermeerderd met 4 procentpunten, te rekenen vanaf de vervaldatum tot aan de datum van algehele voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand. 
 4. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso van de vordering(en) komen ten laste van de wederpartij. Deze worden vastgesteld op 15 % van het factuurbedrag onverminderd het recht van Berdal de meerdere schade van de wederpartij te vorderen. Van de inkomende betalingen van de in verzuim zijnde wederpartij worden alsdan eerst deze buitengerechtelijke kosten en renten voldaan, waarna met het resterende bedrag de oudst openstaande facturen worden afgeboekt.
 5. Indien de wederpartij een schuldenregeling met zijn crediteuren tracht te treffen, ingeval van faillissement, aanvraag van surseance van betaling of WSNP, beslaglegging en/of liquidatie van de onderneming alsmede ingeval van overlijden en/of onder curatele stelling en/of intrekking van een door de kredietverzekeraar van Berdal ten behoeve van de wederpartij afgegeven kredietlimiet, is al hetgeen Berdal van de wederpartij te vorderen heeft direct opeisbaar, onverminderd het recht de meerdere schade te vorderen.

ARTIKEL 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Berdal behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij afgeleverde of nog af te leveren product(en) totdat de koopprijs voor al deze product(en) geheel aan haar is voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen die Berdal tegen de wederpartij mocht verkrijgen.
 2. De wederpartij is gehouden het/de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde product(en) met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Berdal te bewaren.
 3. Indien de wederpartij in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Berdal tekort zal schieten en/of Berdal goede grond geeft te vrezen dat zij in die verplichtingen tekort zal schieten en/of in gevallen als bedoeld in artikel 5 van deze voorwaarden, is Berdal gerechtigd het/de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde product(en) zonder tussenkomst van een derde, zoals maar niet beperkt tot een rechter, terug te nemen. Hierbij verleent de wederpartij Berdal toestemming om het/de betreffende product(en) in bezit te nemen alsmede daartoe de ruimten waarin het/de betreffende product(en) zich bevind(en) alsmede die, die daartoe toegang verschaffen, te betreden.
 4. De wederpartij is verplicht Berdal terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op het/de product(en) waarop een eigendomsvoorbehoud van Berdal rust.
 5. De wederpartij is verplicht, het/de product(en) voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen Berdal op eerste aanzegging ter inzage te geven.
 6. Zolang de eigendom van het/de geleverde product(en) niet op de wederpartij is overgegaan is het deze niet toegestaan het/deze geleverde product(en) in eigendom aan derden over te dragen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren, te vervreemden of in gebruik af te staan, onder welke titel dan ook, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. In het geval dat Berdal (een) product(en) op grond van dit artikel retour neemt zal zij een creditnota opmaken. Het/de product(en) worden gecrediteerd voor de marktwaarde van het/de product(en) berekend naar het moment van de terugname.
 8. In het geval dat de wederpartijen de/het product(en) doorverkoopt aan een derde en de koopprijs voor deze/dit product(en) is nog niet (volledig) voldaan dan is de wederpartij verplicht om de vordering op deze derde aan Berdal te verpanden.

ARTIKEL 9 LEVERING

 1. Alle leveringen van Berdal geschieden af magazijn/fabriek, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen, volgens een nader overeen te komen leveringstermijn, geldend op de datum van aanbie¬ding c.q. overeenkomst. 
 2. Indien de aflevering geschiedt aan het adres van de wederpartij, dan wel een door de wederpartij opgegeven adres, mag Berdal het door de wederpartij opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat de wederpartij haar een nieuw adres heeft medegedeeld.
 3. Het/de product(en) worden voor rekening en risico van de wederpartij vervoerd, tenzij partijen anders overeenkomen. De wederpartij dient het/de product(en) tijdens het transport te verzekeren.
 4. Tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van feitelijke afgifte door Berdal van het/de product(en) aan de transporteur. 
 5. De leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien buiten schuld van Berdal vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig bestelde producten niet tijdig aan Berdal worden geleverd, wordt de leveringstermijn voorzover nodig verlengd. Alsdan wordt de leveringstermijn in ieder geval met vier (4) weken verlengd zonder dat Berdal dan wel haar wederpartij gerechtigd is de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden en zonder dat zij gehouden is om de wederpartij enig bedrag aan schadevergoeding te voldoen. 
 6. Berdal is gerechtigd het/de product(en) in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Berdal is gerechtigd om het/de geleverde product(en) afzonderlijk te factureren, tenzij dit in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid.

ARTIKEL 10 NIET TIJDIGE AFNAME

 1. Indien de wederpartij niet vóór het verstrijken van de uiterst overeengekomen leveringstermijn het/de product(en) afneemt en/of de wederpartij het/de product(en) weigert, kan Berdal het/de product(en) voor rekening van de wederpartij, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, waaronder maar niet beperkt tot afwijkingen in de kleur van het/de product(en) en de kwaliteit van het/de product(en), in bewaring stellen. Gedurende de bewaring kan de wederpartij zijn verzuim slechts zuiveren door het in bewaring gestelde te aanvaarden. De wederpartij dient onverwijld van deze inbewaringstelling schriftelijk kennis te worden gegeven.
 2. Alle door Berdal ter zake het in bewaring stellen van het/de product(en) gemaakte en te maken kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 11 RECLAMES

 1. De wederpartij is verplicht tot controle van het/de geleverde product(en) op het moment van de aflevering. 
 2. Reclames/klachten wegens tekorten, gebreken, afwijkingen van de vermelde specificaties of uiterlijk waarneembare beschadigingen dienen door de wederpartij nauwkeurig op de door haar afgetekende vrachtbrieven te worden omschreven. 
 3. Reclames/ klachten dienen binnen acht (8) dagen na levering van het/de product(en) bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging bij Berdal te zijn ingediend.
 4. Niet zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen acht (8) dagen na de ontdekking, doch binnen drie maanden na de leveringsdatum, bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging bij Berdal te zijn ingediend. Reclames moeten door de wederpartij nauwkeurig worden omschreven. 
 5. Reclames geven de wederpartij niet het recht om betaling van het door hem aan Berdal verschuldigde op te schorten.
 6. Indien de reclame naar het oordeel van Berdal gegrond is, zal Berdal te harer keuze, hetzij het/de geleverde product(en) herstellen, hetzij naleveren, hetzij het/de geleverde product(en) gratis vervangen, tegen teruglevering van het/de oorspronkelijke geleverde product(en), hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van het/der geleverde product(en), waarop de reclame betrekking heeft. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is Berdal niet gehouden.
 7. De wederpartij heeft niet het recht om te weigeren het/de product(en) in ontvangst te nemen, of deze retour te zenden, tenzij Berdal hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Ingeval de wederpartij meent dat het door Berdal geleverde niet overeenstemt met wat zij aan de wederpartij heeft verkocht, dient hij Berdal gelegenheid te geven het/de geleverde product(en) te bezichtigen. 
 8. Reclames terzake het factuurbedrag dienen binnen tien dagen na verzending van de betreffende factuur aan Berdal bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging bij Berdal zijn ingediend. 

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van Berdal voor alle directe schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn dan wel rechtstreeks verband houdt/houden met een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag.
 2. Berdal is nimmer aansprakelijk voor (alle) indirecte schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn door dan wel rechtstreeks verband heeft/houden met een gebrek aan (het) geleverde product(en).
 3. Berdal is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar personeel dan wel door Berdal tijdens het leveren van product(en) ingeschakelde leveranciers of derden, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen (de gevolgen van) overschrijding van de datum, waarop de overeenkomst dient te zijn uitgevoerd respectievelijk monsters dienen te zijn aangeleverd. 
 4. Berdal spant zich ervoor in om overeenkomstig de overeenkomst te leveren. Geringe afwijkingen ter zake van overeengekomen hoeveelheden, maten, kleuren, bedrukkingen en/of andere uitvoeringsaanduidingen, en/of dikte, kwaliteit en afwerking van het geleverde materiaal geven de wederpartij niet het recht de levering te weigeren, tenzij deze afwijkingen zodanig zijn dat deze in redelijkheid niet door de wederpartij te hoeven worden aanvaard. 
 5. Berdal is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van een onjuiste informatie welke door de wederpartij is verstrekt.
 6. Berdal is niet aansprakelijk voor druk- of schrijfouten in afbeeldingen, brochures.
 7. Berdal is niet aansprakelijk voor schade die tijdens het transport aan het/de product(en) is toegebracht.
 8. Ingeval dat tussen partijen is overeengekomen dat Berdal etiketten levert bij het/de product(en) is Berdal nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten in de etiketten.
 9. Berdal is niet aansprakelijk indien de wederpartij en/of een contractspartij van de wederpartij de gebruiksvoorschriften van het/de product(en), waaronder maar niet beperkt tot de veiligheidsvoorschriften en bewaaradviezen, niet in acht neemt.
 10. De wederpartij is gehouden Berdal te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Berdal in deze voorwaarden in de verhouding met de wederpartij is uitgesloten, tenzij deze schade mede het gevolg is van grove schuld aan de zijde van Berdal.
 11. Indien de wederpartij, met in achtneming van het bepaalde in artikel 11 reclameert terzake (de kwaliteit van) een product en de reclame naar het oordeel van Berdal gegrond is, dan draagt Berdal, met in achtneming van het bepaalde in artikel 11, zorg voor een nieuw zelfde product, derhalve met uitzondering van bewerkingen zoals bijvoorbeeld logo’s, bedrukkingen ect . Berdal is derhalve nimmer aansprakelijk voor de kosten van deze bewerkingen (logo’s, bedrukkingen ect.).

ARTIKEL 13 OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Berdal onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (werk)staking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Berdal of diens leveranciers.
 2. Indien Berdal haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht - zoals omschreven in lid 1 van dit artikel - worden die verplichtingen opgeschort totdat Berdal weer in staat is de overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren.
 3. In het geval dat Berdal bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Berdal gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren. Alsdan is de wederpartij verplicht om deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 4. Indien Berdal binnen een redelijke termijn niet in staat blijkt haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen als gevolg van een in lid 1 van dit artikel omschreven gebeurtenis, hebben zowel Berdal als de wederpartij het recht de tussen hen bestaande overeenkomst te ontbinden, zonder dat Berdal jegens de wederpartij gehouden is tot vergoeding van enige schade verband houdende met de ontbinding.

ARTIKEL 14 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Het is de wederpartij bekend dat op de terzake de overeenkomst geleverde producten, modellen, monsters, logo's, brochures, afbeeldingen e.d. alsmede afleidingen daarvan, intellectuele eigendomsrechten kunnen rusten van zowel Berdal zelf als van derden, welke rechten zij zal respecteren en daarop geen inbreuk zal maken.
 2. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden deze bescheiden, materialen en/of producten, alsmede promotiemateriaal, voor andere doeleinden te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik af te geven, dan in de overeenkomst tussen Berdal en de wederpartij is bepaald, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Berdal.
 3. Indien de wederpartij kennis krijgt van een inbreuk op het industriële/intellectuele eigendomsrecht zoals hierboven is omschreven dient zij dit direct aan Berdal te melden. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt de wederpartij jegens Berdal een direct opeisbare en niet voor korting of verrekening vatbare boete van € 100.000,-, onverminderd haar recht de meerdere schade te vorderen.
 4. De wederpartij garandeert Berdal dat zij gerechtigd is tot het gebruik van de door haar ter beschikking gestelde materialen, modellen, monsters, logo's, afbeeldingen e.d. alsmede afleidingen daarvan. De wederpartij vrijwaart Berdal voor welke vorm van aansprakelijkheid dan ook, welke voort kan vloeien uit het gebruik van de door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen.

ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, is toepasselijk het Nederlands recht.
 2. Deze voorwaarden zijn opgemaakt in de Nederlandse taal. Bij vertaling van de voorwaarden in een andere taal geldt de Nederlandstalige versie als authentiek en dienen gebruikte begrippen in de context van het Nederlands rechtsstelsel te worden gelezen en begrepen.
 3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen in beginsel worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Almelo, tenzij Berdal om haar moverende redenen de wederpartij wenst op te roepen voor de daartoe bevoegde rechter in zijn/haar woonplaats.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN BERDAL RUBBER & PLASTICS B.V.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Berdal Rubber & Plastics: gebruiker van deze algemene inkoopvoorwaarden en opdrachtgever. 

Zaken: te door leverancier te leveren stoffelijke objecten.

Diensten: verrichten van werkzaamheden.

Leverancier: de opdrachtnemer/wederpartij van Berdal Rubber & Plastics.

Overeenkomst: schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Berdal Rubber & Plastics en de leverancier betreffende de levering van zaken of diensten.

Levering: het één of meer zaken in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van Berdal Rubber & Plastics en de eventuele installatie/montage van deze zaken, alsmede het verrichten van diensten 

Orderbevestiging: schriftelijke bevestiging van een opdracht van Berdal Rubber & Plastics door de leverancier.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn steeds van toepassing op alle rechtshandelingen van Berdal Rubber & Plastics inzake de inkoop van zaken en diensten. De toepasselijkheid van alle andere voorwaarden van leverancier, zoals verkoopvoorwaarden, is uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene inkoopvoorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Berdal Rubber & Plastics schriftelijk daarmee heeft ingestemd.

ARTIKEL 3: AANVAARDING EN WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

Alle opdrachten en wijzigingsopdrachten van Berdal Rubber & Plastics dienen bevestigd te worden door de leverancier door retournering binnen 5 dagen van een door de leverancier rechtsgeldig ondertekende kopie van de orderbevestiging c.q. de wijzigingsorder, tenzij in de opdracht een andere termijn is vermeld. Indien de leverancier de opdracht niet zoals hiervoor beschreven bevestigt, komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand. Berdal Rubber & Plastics kan een order steeds intrekken ook indien de leverancier deze heeft bevestigd. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts bindend indien zij door beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 4: PRIJZEN

Alle prijzen zijn vast en gelden DDP vestigingsplaats Berdal Rubber & Plastics, exclusief omzetbelasting en inclusief deugdelijke verpakking. De prijzen zijn in Euro’s; de leverancier draagt het risico van eventuele koersverschillen, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 5: LEVERINGSTIJD

De leverancier is verplicht de in de overeenkomst vermelde leverdatum strikt aan te houden. Levertijden zijn fataal. In geval van overschrijding, zonder dat dit tevoren door Berdal Rubber & Plastics is geaccepteerd, is de leverancier van rechtswege in verzuim en behoudt Berdal Rubber & Plastics zich in alle gevallen het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd de overige wettelijke of contractuele rechten van Berdal Rubber & Plastics.

Leverancier zal, zodra zich omstandigheden voordoen of te voorzien zijn waardoor niet aan de overeengekomen levertijdstip kan voldoen, Berdal Rubber & Plastics onverwijld schriftelijk mededeling hiervan doen, met vermelding van de aard van deze omstandigheden, de door hem getroffen of te treffen maatregelen en de vermoedelijke duur der vertraging, bij gebreke waarvan hij zich later op deze omstandigheden niet meer kan beroepen. Een beroep op overmacht zal opdrachtnemer niet vrijstaan, indien hij niet aan deze verplichting heeft voldaan.

De levering geldt slechts als voltooid indien het overeengekomen geheel aan zaken of diensten overeenkomstig de overeenkomst op de door Berdal Rubber & Plastics aangewezen plaats en op het overeengekomen tijdstip is geleverd. Berdal Rubber & Plastics heeft het recht de levering van zaken en/of uitvoering van werken en diensten uit te stellen tot een nader door haar te bepalen tijdstip, alsmede het recht een nadere plaats van levering van zaken en/of uitvoering van werken en diensten aan te wijzen, zonder dat er sprake zal zijn van een tekortkoming en zonder dat daaruit voor leverancier enig recht op vergoeding van kosten en/of schadevergoeding zal voortvloeien.

Wanneer leverancier de leverdatum overschrijdt, is Berdal Rubber & Plastics gerechtigd een boete van 1,5% (met een minimum van € 250,00) van de overeengekomen prijs van de vertraagde levering in rekening te brengen, berekend per volle week  vertraging vanaf de datum van de overeengekomen levertermijn, doch maximaal 8% van de prijs van de vertraagde levering. De betaling van de boete ontslaat de leverancier niet van zijn contractuele verplichtingen. Berdal Rubber & Plastics is bevoegd om naast betaling van deze boete de nakoming van de overeenkomst en vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

ARTIKEL 6: VERPAKKING

De leverancier is gehouden de zaken deugdelijk te verpakken. Verpakking dient aan de relevante wettelijke voorschriften te voldoen. Eventuele instructies van Berdal Rubber & Plastics dienen in acht te worden genomen. De leverancier is aansprakelijk voor schade ontstaan door onvoldoende of onjuiste verpakking. Emballage wordt -tenzij anders overeengekomen- eigendom van Berdal Rubber & Plastics, zonder dat daarvoor door leverancier een vergoeding in rekening kan worden gebracht. De leverancier verklaart dat verpakkingsmateriaal voldoet aan de wettelijke eisen in Nederland, geldend op de datum van de orderbevestiging (o.a. cadmiumbesluit). De leverancier staat er derhalve voor in dat de verpakking geen milieubelastende stoffen bevat, zoals chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s) en polyvinylchloride (PVC). De leverancier is gehouden Berdal Rubber & Plastics schadeloos te stellen voor schade die zij lijdt, in verband met het gebruik door de leverancier van dergelijk verpakkingsmateriaal. Berdal Rubber & Plastics heeft te allen tijde het recht de (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van de leverancier te retourneren. Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport)verpakkingsmaterialen is een verantwoordelijkheid van de leverancier. Indien op verzoek van de leverancier door Berdal Rubber & Plastics verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd gebeurt dit voor risico en rekening van de leverancier. Door Berdal Rubber & Plastics ter beschikking gestelde leenemballage wordt door opdrachtnemer als goed huisvader verzorgd en verzekerd.

ARTIKEL 7: TEKENINGEN, MODELLEN EN MATRIJZEN

Alle door Berdal Rubber & Plastics ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, vormen, matrijzen en andere specifiek voor Berdal Rubber & Plastics noodzakelijke gereedschappen of die door de leverancier in opdracht van Berdal Rubber & Plastics zijn vervaardigd, zijn en blijven te allen tijde het volledige eigendom van Berdal Rubber & Plastics en dienen direct na afloop van de fabricage en/of op eerste verzoek van Berdal Rubber & Plastics, aan Berdal Rubber & Plastics te worden geretourneerd. De leverancier zal deze noch gebruiken, noch doen of laten gebruiken door derden voor of in verband met enig ander doel dan het verrichten van leveranties aan Berdal Rubber & Plastics, tenzij Berdal Rubber & Plastics uitdrukkelijk tevoren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Als Berdal Rubber & Plastics beslist de specificaties bij te stellen, zal zij de leverancier hierover schriftelijk informeren.
 
De leverancier is te allen tijde gehouden door Berdal gewenste en technisch mogelijke wijzigingen in of de aanvullingen op de ter beschikking gestelde informatie, tekeningen, matrijzen, die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst, aan te brengen en/of te leveren.
 
Wijzigingen en aanvullingen zoals hiervoor beschreven zullen niet leiden tot verhoging van de overeengekomen prijs en/of verlenging van de overeengekomen leveringstermijn, behoudens indien en voor zover zulks redelijk is en een voorstel van de leverancier tot verhoging van de prijs en/of verlenging van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aan Berdal Rubber & Plastics is meegedeeld, binnen vijf dagen na het verzoek van Berdal Rubber & Plastics tot die wijziging of aanvulling en dit voorstel schriftelijk door Berdal Rubber & Plastics is aanvaard.

ARTIKEL 8: TER BESCHIKKING TE STELLEN GOEDEREN

Alle goederen welke door Berdal Rubber & Plastics voor de uitvoering van een overeenkomst aan de leverancier ter beschikking worden gesteld, worden Franco toegezonden en blijven onder alle omstandigheden het volledige en onbezwaarde eigendom van Berdal Rubber & Plastics. De leverancier verplicht zich deze, voor zover zulks niet heeft plaats gevonden, als zodanig te kenmerken, deze zorgvuldig te bewaren en gescheiden van andere goederen te bewaren en de goederen op
eerste verzoek aan Berdal Rubber & Plastics te retourneren. De leverancier zal Berdal Rubber & Plastics
 te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Berdal Rubber & Plastics. Het is leverancier niet toegestaan om deze goederen te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen.  Schade aan of verlies van door Berdal Rubber & Plastics ter beschikking gestelde goederen komt voor rekening van de leverancier.
 
Ingeval Berdal Rubber & Plastics goederen ter beschikking stelt aan leverancier voor het gebruik daarvan, ter bewerking of verwerking, dan wel ter vereniging of vermenging met goederen die niet aan Berdal Rubber & Plastics in eigendom toebehoren, dan blijft Berdal Rubber & Plastics eigenaar respectievelijk wordt Berdal Rubber & Plastics eigenaar van de aldus ontstane goederen. Leverancier is verplicht deze goederen duidelijk gemerkt onder zich te houden en draagt daarvoor het risico tot het tijdstip van aflevering van de goederen aan Berdal Rubber & Plastics.
 
Ingeval Berdal Rubber & Plastics goederen ter beschikking stelt aan leverancier om deze te monteren of om de reeds gemonteerde goederen te beproeven of in bedrijf te stellen, en in geval Berdal Rubber & Plastics opdraagt supervisie op de montage van deze goederen te verrichten, draagt leverancier het risico voor de goederen vanaf de terbeschikkingstelling tot aan aanvaarding van de leverantie door Berdal Rubber & Plastics. Indien leverancier zowel de goederen op een (bouw)plaats levert als monteert c.q. de supervisie daarover heeft, draagt hij het risico voor de goederen ononderbroken tot de aanvaarding daarvan door Berdal Rubber & Plastics.

ARTIKEL 9: PLAATS VAN LEVERING

De aflevering van zaken geschiedt “DDP” volgens de op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldende Incoterms op de overeengekomen plaats van levering tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien de zaken door of namens Berdal Rubber & Plastics bij leverancier worden afgehaald, dient de leverancier hulp bij het inladen te verlenen zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 10: TRANSPORT

De zaken reizen tot de in de orderbevestiging vermelde plaats van levering steeds voor rekening en risico van de leverancier. Begeleidende documenten en vrachtbrieven dienen voorzien te zijn van alle wettelijk voorgeschreven informatie, het inkoopordernummer van Berdal Rubber & Plastics, de opdrachtdatum en een eenduidige gespecificeerde omschrijving van de leveringsomvang inclusief het artikelnummer van Berdal Rubber & Plastics per artikelregel.
 
De leverancier zal de leverantie zodanig verpakken en/of beveiligen, dat deze bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat bereikt en aldaar veilig kan worden gelost. Eventueel door Berdal Rubber & Plastics aan de verpakking en/of beveiliging gestelde bijzondere eisen zullen, mits deze door Berdal Rubber & Plastics tijdig kenbaar zijn gemaakt, door de leverancier zorgvuldig in acht worden genomen.

De leverancier zal de instructies van Berdal Rubber & Plastics ter zake van conserveren, merken, verzenden, verzekeren van het transportrisico en mede te leveren verzendingsdocumenten stipt opvolgen.

Zendingen die niet aan het in deze algemene inkoopvoorwaarden bepaalde voldoen, kunnen door Berdal Rubber & Plastics geweigerd worden.

ARTIKEL 11: EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO

De overgang van de volledige eigendom aan de zaken en het risico vindt plaats zodra de zaken door Berdal Rubber & Plastics in ontvangst zijn genomen. In geval van afkeuring binnen vijf (5) dagen na aflevering door Berdal Rubber & Plastics blijft de eigendom en het risico van de betrokken zaken bij de leverancier, zonder dat Berdal Rubber & Plastics ter zake deze zaken enige (betalings)verplichting heeft. De leverancier zal de afgekeurde zaken binnen drie (3) dagen ophalen bij Berdal Rubber & Plastics.

Ingeval van betalingen die vóór aflevering plaatsvinden zal de eigendom op het moment van betaling overgaan op Berdal Rubber & Plastics ten belope van de betaling.
 
De leverancier heeft geen retentierecht of opschortingsrecht met betrekking tot de zaken en/of de diensten. Een eventueel (verlengd) eigendomsvoorbehoud van leverancier heeft geen werking.

In ontvangstneming noch betaling van de zaken houdt aanvaarding in. Berdal Rubber & Plastics is niet gehouden de zaken op het moment van aflevering te inspecteren of te keuren.

ARTIKEL 12: DOCUMENTATIE OMTRENT DE ZAKEN

De leverancier is verplicht om gelijktijdig met de levering van de zaken/diensten gebruiksaanwijzingen en documentatie omtrent de veiligheid van de zaken, onderhoudsvoorschriften, gebruiksvoorschriften en informatie omtrent eventuele exportrestricties en overige in de overeenkomst vermelde informatie, voor zover van toepassing, aan Berdal Rubber & Plastics te verstrekken.

ARTIKEL 13: VOORTGANGSCONTROLE

De leverancier verplicht zich om een door of namens Berdal Rubber & Plastics aangewezen controleur te allen tijde toegang te verlenen tot zijn fabriek ter keuring en voortgangscontrole van de te leveren zaken. Een controle door een aangewezen controleur betekent niet dat Berdal Rubber & Plastic de betreffende fabricage heeft goedgekeurd.

ARTIKEL 14: ELDERS DOOR LEVERANCIER TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN

De leverancier is verplicht tijdens werkzaamheden binnen de door Berdal Rubber & Plastics aangegeven locaties de geldende wet- en regelgeving betreffende veiligheid en de interne voorschriften en aanwijzingen van het personeel in acht te nemen. Dusdanige aanwijzingen noch het ontbreken daarvan, ontheffen de leverancier van zijn eigen verantwoordelijkheid ter zake het voorkomen van ongevallen en schades.

ARTIKEL 15: GARANTIE

Leverancier garandeert dat de afgeleverde zaken en diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Zij bezitten de eigenschappen, die Berdal Rubber & Plastics op grond van de overeenkomst mocht verwachten, met name de eigenschappen die nodig zijn voor een normaal gebruik van de zaak en waarvan Berdal Rubber & Plastics de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik, dat bij de overeenkomst is voorzien.

De leverancier garandeert voorts:

a. dat de zaken/diensten geheel in overeenstemming zijn met de eisen zoals vervat in de opdracht, specificaties, tekeningen, berekeningen, de overeenkomst en/of andere door Berdal Rubber & Plastics verstrekte documenten;

b. dat de zaken/diensten tenminste voldoen aan de in Nederland geldende wettelijke eisen en overheidsvoorschriften, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald;

c. dat, voor zover de zaken/diensten worden uitgevoerd op een plaats buiten de bedrijfsruimten en/of -terreinen van de leverancier, de voor die plaats geldende wetten en overheidsvoorschriften alsmede de door Berdal Rubber & Plastics voor die plaats van toepassing verklaarde voorschriften, zullen worden nageleefd;

d. dat de zaken/diensten van goede kwaliteit en vrij van ontwerp-, uitvoering- en/of materiaalfouten zijn, en dat voor de uitvoering van de tot de zaken/diensten behorende werkzaamheden nieuwe materialen en vakkundig personeel worden gebruikt c.q. ingezet;

e. dat indien de zaken/diensten mede bestaat uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, de terbeschikkingstelling voldoet aan de wettelijke vereisten en de arbeidskrachten zullen voldoen aan de overeengekomen, of (indien ter zake geen specifieke afspraken zijn gemaakt) aan de algemeen geldende eisen van vakbekwaamheid, en dat het overeengekomen aantal arbeidskrachten tijdens de overeengekomen periode voortdurend beschikbaar zal zijn.

Indien in de overeenkomst en/of in de daarbij behorende bijlagen wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften, die niet bij de overeenkomst zijn gevoegd, wordt de leverancier geacht deze te kennen, tenzij hij Berdal Rubber & Plastics onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. Berdal Rubber & Plastics zal hem dan over deze voorschriften nader informeren.

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID

In geval van enige tekortkoming door de leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is hij van rechtswege in verzuim.  
 
De leverancier is gehouden op eerste verzoek van Berdal Rubber & Plastics alle tekortkomingen weg te nemen, hetzij door herstel, hetzij door vervanging althans het opnieuw uitvoeren van de diensten, zulks ter keuze van Berdal Rubber & Plastics. De leverancier verbindt zich voorts dit herstel ten spoedigste, en in ieder geval binnen de door Berdal Rubber & Plastics gestelde redelijke termijn, uit te voeren.
 
In geval van niet-nakoming door de leverancier van zijn hierboven beschreven verplichtingen, heeft Berdal Rubber & Plastics het recht voor rekening en risico van de leverancier het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten, ongeacht het recht van Berdal Rubber & Plastic de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. Indien dit voor de voortgang van de bedrijfsvoering van Berdal Rubber & Plastics noodzakelijk is en de leverancier niet zelf in staat is de zaken en/of diensten onverwijld te herstellen of te vervangen, heeft Berdal Rubber & Plastics het recht, voor rekening van de leverancier, voorlopige reparaties te (doen) verrichten c.q. vervangende diensten te (doen) verrichten.
 
De leverancier draagt alle kosten van herstel of vervanging, waaronder ook bijkomende kosten zoals voor demontage, vervoer en her montage.
 
De leverancier is aansprakelijk voor alle schade, die aan of door de geleverde zaken of door de door hem verrichte diensten ontstaat. De aansprakelijkheid strekt zich mede uit tot schade door overschrijding van de leveringstijd, indirecte schade, waaronder onder meer toch niet uitsluitend schade aan andere zaken van Berdal Rubber & Plastics, schade aan zaken van derden, bedrijfsschade, stagnatieschade, contractuele boetes die door derden aan Berdal Rubber & Plastics worden opgelegd en andere indirecte schade die bij Berdal Rubber & Plastics of bij derden ontstaat. De leverancier zal Berdal Rubber & Plastics ter zake van deze aansprakelijkheid jegens derden vrijwaren en zal Berdal Rubber & Plastics zo nodig schadeloos stellen. Berdal Rubber & Plastics heeft het recht van de leverancier te verlangen een verzekering af te sluiten ter dekking van deze risico’s. De leverancier heeft op eerste verzoek van Berdal Rubber & Plastics de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven.
 
De leverancier, daaronder begrepen door haar ingeschakelde hulppersonen en personeel, garandeert dat zijn bedrijfsvoering in het algemeen en bij de uitvoering van een overeenkomst met Berdal Rubber & Plastics in het bijzonder aan alle bepalingen van
geldende wet- en regelgeving voldoet, waaronder nadrukkelijk begrepen, doch niet beperkt tot, bepalingen met betrekking tot mededinging, corruptie, omkoping, milieu, bescherming persoonsgegevens, computercriminaliteit en arbeidsomstandigheden, alsmede de REACH-Verordening en andere hiermee samenhangende wet- en regelgeving.  
 
Het is de leverancier uitdrukkelijk verboden door of namens haar, personeel van Berdal Rubber & Plastics of diens bij de overeenkomst betrokken hulppersonen, op enigerlei wijze geld, goederen of diensten toe te zeggen, aan te bieden of te verstrekken.
 
Het nalaten door één van de partijen om binnen een in de overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te verlangen niet aan.

ARTIKEL 17: KETENAANSPRAKELIJKHEID

De leverancier is niet bevoegd, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Berdal Rubber & Plastics, enig deel van de overeenkomst door derden te laten verrichten dan wel gebruik te maken van ter beschikking gestelde ("ingeleende") arbeidskrachten. De leverancier vrijwaart Berdal Rubber & Plastics voor iedere vordering die een uitvoeringsinstantie werknemersverzekeringen en/of belastingdienst op Berdal Rubber & Plastics op grond van inleners- en/of ketenaansprakelijkheid pretendeert te hebben.

ARTIKEL 18: INTELLECTUEEL EIGENDOM

De leverancier staat er voor in, dat de door hem aan Berdal Rubber & Plastics te leveren zaken geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Berdal Rubber & Plastics tegen alle aanspraken, die uit hoofde hiervan op Berdal Rubber & Plastics worden gemaakt. De leverancier zal Berdal Rubber & Plastics alle kosten en schade vergoeden die het gevolg zijn van enige aansprakelijkstelling van Berdal Rubber & Plastics door derden wegens een (beweerde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 
Zaken en/of diensten worden in ieder geval aangemerkt als niet-deugdelijk in de zin van dit artikel, indien daaraan binnen vierentwintig (24) maanden na aflevering gebreken worden ontdekt, tenzij het ontstaan van gebreken te wijten is aan Berdal Rubber & Plastics.

ARTIKEL 19: BETALING

Tenzij door Berdal Rubber & Plastics na ontvangst van de zaken gereclameerd wordt over kwaliteit of kwantiteit van het geleverde, vindt betaling plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij op de facturen een ruimere betalingstermijn is vermeld, in welk geval Berdal de facturen binnen die op de factuur vermelde (ruimere) betalingstermijn zal voldoen. Betaling door Berdal Rubber & Plastics houdt op geen enkele wijze goedkeuring van de zaken/diensten of afstand van recht in.

ARTIKEL 20: OVERDRACHT VAN VERPLICHTINGEN

De leverancier kan een verplichting uit hoofde van de overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Berdal Rubber & Plastics overdragen aan een derde. Aan deze toestemming kunnen redelijke voorwaarden worden verbonden.

ARTIKEL 21: GEHEIMHOUDING EN VERBOD TOT OPENBAARMAKING

De leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie van Berdal Rubber & Plastics geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken of aan derden kenbaar maken of ter beschikking stellen zonder schriftelijke toestemming van Berdal Rubber & Plastics. Bij overtreding van het voorgaande is de leverancier aan Berdal Rubber & Plastics, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete van Euro 10.000,- per overtreding en Euro 1.000,- per dag dat de overtreding voortduurt verschuldigd, dit onverminderd het recht van Berdal Rubber & Plastics op volledige schadevergoeding door leverancier.

ARTIKEL 22: ONTBINDING

Indien sprake is van een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst door de leverancier, en in geval van faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van de onderneming van leverancier, in geval van intrekking van eventuele vergunningen, beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken van leverancier bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst, of overname of
enige daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf van de leverancier, heeft Berdal Rubber & Plastics het recht, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de verdere rechten van Berdal Rubber & Plastics. Alle vorderingen die Berdal Rubber & Plastics in deze gevallen op de leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.
 
Onverminderd het in de vorige alinea bepaalde is Berdal Rubber & Plastics te allen tijde gerechtigd de order/overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. In zulk een geval zal Berdal Rubber & Plastics aan leverancier uitsluitend de voorafgaand aan de beëindiging aantoonbaar gemaakte kosten, vergoeden.   Onverminderd alle andere rechten kan Berdal Rubber & Plastics de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien door de leverancier of één van zijn ondergeschikten, hulppersonen of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een vertegenwoordiger of medewerker van Berdal Rubber & Plastics.

ARTIKEL 23: TOEPASSELIJK RECHT

Op alle opdrachten en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten, waarvan deze inkoopvoorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 24: GESCHILLEN

Alle geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Berdal Rubber & Plastics.